Slik gjennomføres medarbeiderundersøkelsen


Mandag 26. januar kan du gå i gang med besvarelsen av medarbeiderundersøkelsen 2015.

UiS har som mål at alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø. En medarbeiderundersøkelse med god svarprosent er spesielt godt egnet til å tolke de ansatte sine opplevelser av arbeidsmiljøet, og hva UiS må arbeide mer med.

– ​Derfor er det svært viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen, understreker organisasjonspsykolog Marte Bøe.

Undersøkelsen har også en strategisk bakgrunn:

– ​Forskning viser sterk sammenheng mellom ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet og organisasjonens prestasjoner. Motiverte ansatte som trives og presterer godt er derfor avgjørende for at UiS når sine mål, sier Bøe.

Konkrete resultater
Bøe understreker imidlertid at undersøkelsen i seg selv ikke løser noe.

Effekten ligger i at leder og ansatte fortolker og diskuterer resultatene på tilbakemeldingsmøtet ved hjelp av sine kunnskaper om arbeidshverdagen. Stemmer tallene? Hva betyr det for oss? Skal noen av svarene modereres eller korrigeres? Har vi eksempler på det undersøkelsen peker på?

Dette møtet varer i 1.5 time.

Medarbeiderundersøkelsen for to år siden førte til flere tiltak, blant annet tiltak for å utvikle lederfellesskapet ved UiS. Man har for eksempel sett på møteplassene til lederne og hvilke normer og verdier som er aktuelle for ledere ved UiS.

Gjennomføring
Selve undersøkelsen gjennomføres ved at alle ansatte får e-post med lenke til den elektroniske undersøkelsen. Undersøkelsen vil ta rundt 10 minutter.

Alle svar vil være anonyme. Ingen ved UiS vil kunne kople dine svar til deg som person. Resultater synliggjøres kun i rapportene dersom minst fire personer har avgitt svar. Enheter der færre enn fire personer har svart, vil ikke få egne rapporter.

Alle data oppbevares på leverandørens dataserver. Statistikk på mobbing og uønskede handlinger i arbeidsmiljøet tas kun ut på institusjonsnivå. Det brytes ikke ned til fakulteter eller enheter.

Bakgrunnsvariabler og enhet kan ikke kobles.

Resultater
Resultatene av medarbeiderundersøkelsen vil i løpet av uke ni bli lagt frem for toppleder-gruppen, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget med fokus på risikoanalyse, hovedfunn og trender.

I uke 11 vil lederne få tilgang på resultater for sine enheter og fra uke 12 vil lederne presentere resultatene ved enhetene.

I 2013 hadde UiS en svarprosent på 84 på medarbeiderundersøkelsen.

– ​Dette anses som veldig bra innenfor vår sektor, men i 2015 håper vi å overgå også dette resultatet, sier Marte Bøe.

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (05.02.2015)

Skriv ut artikkel print symbol