Prosjektmidler til kvinneinitierte prosjekter


UiS vil styrke satsingen på kvinner i forskning og inviterer herved fagmiljøer ved UiS til å fremme prosjektforslag der kvinner står som initiativtakere og prosjektledere.

I tråd med styrevedtak 17/07, som blant annet omhandler temaområdene, ønsker man å prioritere støtte til forskergrupper som har utviklet eller er i ferd med å utvikle det som i styresaken kalles programområde. 2008 er siste år med temaområder i sin nåværende form ved UiS og etablering av forskergrupper er viktig også med sikte på omlegging av støttesystemet fra temaområder til forskergrupper med programområder. I styresaken er følgende kriterier lagt til grunn for programområder, dvs. at vedkommende forskergruppe

1) utvikler et sammenhengende forskningsprogram,
2) har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer,
3) har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde og planer for kompetanseutvikling,
4) har et betydelig potensial for ekstern finansiering,
5) støtter opp under UiS’ prioriteringer mht. master- og doktorgradsprogrammer.

I tillegg er det en generell prioritering å støtte forskningspublisering som gir poenguttelling.

Innenfor budsjettrammen (1 mill) vil 5 - 10 prosjekter på inntil 200 000 NOK kunne innvilges, gitt at søknadene holder tilstrekkelig faglig nivå og at kravene til kvalitet og strategisk forankring er innfridd. Bevilgningene gis for benyttelse i 2008.

Prosjektmidlene skal stimulere til flerfaglig samarbeid, og det er ønskelig å støtte prosjekter med problemstillinger som engasjerer forskere fra flere fagmiljøer, ved Universitetet i Stavanger og utenfor. Søknaden må inneholde plan for eksisterende og fremtidig forskningssamarbeid og opplysninger om hvor og hvorvidt gruppen har tenkte å søke annen ekstern finansiering (NFR, EU, andre).

Det er en målsetting at prosjektmidlene skal bidra til å styrke og videreutvikle kvinneinitierte prosjekter. Søknadsmidler kan dekke både ulike typer driftsutgifter og frikjøp. Søknaden, budsjett innbefattet, bør ikke overskride 5 sider.

Forventet prosjektoppstart: Mai 2008

Søknadsfrist: 25. mars 2008

Søknadene vil bli behandlet av det sentrale forskningsutvalget i løpet av april 2008.

Søknaden sendes elektronisk til Forskningssekretariatet ved Universitetet i Stavanger ved kristel.m.skorge@uis.no. Søknaden sendes under overskriften ”Søknad om prosjektmidler – kvinneinitierte prosjekter.”

Sist oppdatert av (29.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol