Erasmus+ samarbeid med hele verden fra 2015


Høstens utlysning fra EUs utdanningsprogram Erasmus+ gir for første gang muligheter til mobilitet og samarbeidsprosjekter med resten av verden utenfor EU. En annen nyhet er prosjektetablerigsmidler fra SIU for de større søknadene.

Erasmus+ lyser fra høsten ut midler til mobilitet og samarbeid både innen EU og med verden utenfor. Dette gir studenter og ansatte ved UiS unike muligheter til å realisere prosjekter og studere eller besøke andre deler av verden via Erasmus+. Målet er å bidra til høyere kvalitet i utdanningene, mer mobilitet og å gjøre kandidatene bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Mobilitetssamarbeid i Erasmus+ er i all hovedsak basert på samarbeidsavtaler for utveksling mellom institusjoner i deltakerlandene. Avtalene kan være bilaterale eller multilaterale etter behov. Det er nå også mulig å inngå utvekslingsavtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i land utenfor Europa.

Programmet skiller mellom på den ene siden programland (EUs 28 medlemsstater, Norge, Tyrkia, Island, Liechtenstein og F.Y.R.O.M) og partnerland (resten av verden). Partnerlandene er sortert i ulike kategorier, men ikke alle er støtteverdige til alle tiltak.

Erasmus+ er delt grovt inn i 3 hovedtiltak, hvorav nr. 1 og 2 er aktuelle for UiS-studenter og -ansatte:

 1. Mobilitet
  • Dette tiltaket er det de fleste kjenner som Erasmusutveksling. Her finnes studie- og praksisutveksling for studenter, samt ansatt- og lærerutveksling for ansatte. UiS-studenter og -ansatte forholder seg til interne utlysninger ved UiS gitt av Internasjonalt kontor, og ikke til den generelle utlysningen fra EU
  • Mobilitetstiltaket inneholder også Erasmus Mundus Joint Master Degrees, dvs. støtte til felles gradssamarbeid
  • Mobilitetstiltaket har ca. 3/4 av det totale budsjettet i Erasmus+
 2. Samarbeid
  • Det fulle navnet er "Cooperation for innovation and good practice", og har tre undertiltak som er direkte relevante for UiS: a) Strategiske Partnerskap, b) Kunnskapsallianser og c) Kapasitetsbygging. Les mer om de enkelte tiltakene ved å klikke på dem
  • Samarbeidsprosjekter kommer i mange ulike former og finansieres delvis med Eramus+ eget budsjett og delvis med EUs utenriksbudsjett
 3. Politikkutvikling (Policy reform) - dette tiltaket er hovedsakelig aktuelt for nasjonale og overnasjonale strukturer slik som nasjonale godkjenningsorganer, Bolognaprosess-grupper osv.

For å komme i gang med utforming av et prosjekt eller søke om stipend til å undervise, foreta studiebesøk eller hospitere hos en annen utdanningsinstitusjon eller organisasjon, kan du kontakte internasjonal koordinator for ditt fakultet.

Sentrale dokumenter:


Sist oppdatert av Trym Holbek (20.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol