Nytt om fellesgrader – oktober 2014


Støtte til felles gradssamarbeid fortsetter under Erasmus+ og i Nordic Master Programme, men under nye navn - Erasmus Mundus er tilbake! Les mer om dette og om kvalitetsarbeid med fellesgrader nedenfor.

Erasmus+ Joint Master Degrees – resultater
Første søknadsrunde på fellesgrader under Erasmus+ med reviderte kriterier hadde tildeling i sommer. Antallet søknader var bare 61, som er om lag 1/3 av antallet de siste årene under forrige programperiode. Antall tildelinger var også mye lavere, og 9 prosjekter ble valgt ut til å få støtte, av disse var to med norsk deltakelse. Relativt sett altså ikke så verst for Norge. De «norske» prosjektene er:

Erasmus+ Joint Master Degrees blir til Erasmus Mundus Joint Master Degrees
I den nye programguiden som publiseres samtidig med utlysning av midler i Erasmus+, er navnet endret, slik at dette tiltaket igjen vil hete Erasmus Mundus, og da Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Tilsvarende får de andre tiltakene tilbake sine gamle navn, slik at det f eks vil hete Erasmus+ Comenius, og tilsvarende for Grundtvig og Leonardo da Vinci.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees – ny utlysning
Søknadsfrist blir 04.03.2015. Kriteriene blir som sist, dvs støtte til ett forberedende år og deretter til tre studentinntak. Antall studentstipendier blir mellom 13 og 20, og det anslås at ca 18 prosjekter vil bli støttet denne gangen. Det vil også bli muligheter for å søke om ekstra stipend knyttet til bestemte geografiske områder, tilsvarende de såkalte «windows» i tidligere programperioder. Grunnen til at det er færre prosjekter enn vi har vært vant til fra før, er det økonomiske etterslepet fra ennå ikke avsluttede prosjekter fra Erasmus Mundus II. Dette vil påvirke rammene i ytterligere to år, men antall prosjekttildelinger vil øke for hvert år.

Erasmus Mundus Quality Review
Dette tiltaket åpnet for at fortsatt pågående prosjekter fra Erasmus Mundus II kunne søke om fornyet tillit og gjennom det få muligheter til forlenget støtte gjennom tildeling av stipendier basert på en gjensidighet, dvs at man kunne få, opp til en grense, like mange stipend fra EU som konsortiet selv klarer å generere.

50 prosjekter var i posisjon til å søke, av disse søkte 43. 19 av disse ble så valgt ut og får muligheten til å søke om videreføring i et par år, basert på prinsippet om gjensidighet.

Det var intensjonen at dette skulle bli et permanent tiltak også for de nyere prosjektene når de kom i posisjon til dette, men det er nå besluttet at dette tiltaket ikke vil bli gjentatt.

Støtte til internasjonale fellesgrader
Dette tiltaket, som ble initiert og støttet av KD, har hatt fire utlysninger. Oppslutningen om tiltaket vært mindre enn forventet, og den 4. utlysningen, som hadde søknadsfrist 02.06.2014 var derfor den siste innenfor programmet. Det kom inn 6 søknader om støtte og av disse ble 2 funnet støtteverdige. Det ble dermed tildelt støtte til i alt 8 prosjekter.

Årets tildelinger er:
Joint Master’s Degree in Sports and Exercise Psychology – Høgskolen i Lillehammer
CoDIME – Høgskolen Stord Haugesund


Nordic Master Programme – endring av programoperatør
Som tidligere nevnt ville det administrative ansvaret for Nordic Master Programme bli overført til CIMO, SIUs søsterkontor i Finland. Deres ansvar vil omfatte tildelingene som ble gjort i 2014, mens SIU sluttfører tidligere tildelte prosjekter. Ny utlysning ventes på nyåret, med antatt søknadsfrist rundt sommeren 2015. Det vil bli noen justeringer i innhold og kriterier, men nærmere informasjon om dette må vente til utlysningen foreligger.

Nordic Master Programme – juridiske og administrative hindringer for fellesgrader
Nordisk Ministerråd nedsatte i 2013 en ekspertgruppe for å se på hvilke hindringer av juridisk og annen art som faktisk finnes for samarbeid om fellesgrader. Gruppen vil avlevere sin rapport i slutten av oktober og etter behandling i de rette organer i Nordisk Ministerråd, vil den bli gjort tilgjengelig og vil kunne bli et godt verktøy for de som ønsker å utvikle og drive et fellesgradsprosjekt, primært i Norden, men råd og anbefalinger er i stor grad generelle.

JDAZ – Joint Degrees from A to Z
Dette prosjektet, finansiert gjennom Erasmus Mundus, har som mål å lage en referanseguide for ressurser knyttet til utvikling og drift av fellesgrader. Prosjektet er inne i sluttfasen og sender i disse dager ut en spørreundersøkelse der alle interesserte kan gi uttrykk for sine synspunkter innen den endelige guiden foreligger. Frist for tilbakemeldinger er 24.10.14. Spørreundersøkelsen kan man finne her. (Utkast til Guide kan fås på forespørsel til UiS, Internasjonalt kontor).

Tekst: SIU
 


Sist oppdatert av Trym Holbek (14.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no