Utlysning: Midler til prosjektetablering under Erasmus+


For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+, har SIU satt av en million kroner til etablering av prosjekter knyttet til de sentraliserte tiltakene under Erasmus+.

SIU inviterer institusjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekt innenfor disse sentraliserte tiltakene til å søke:

Hensikten ved prosjektetableringsmidlene er å bidra til at norske institusjoner og bedrifter når opp i konkurransen om sentraliserte midler. Samspillet mellom utdanning, nærings- og arbeidsliv er viktig i Erasmus+. Kunnskapsallianser og sektorallianser stiller krav om samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Hensikten er å bedre kvaliteten på utdanningen og kvalifikasjoner, samt fremme entreprenørskap og innovasjon.

Erasmus+ finansierer også kapasitetsbyggingsprosjekt innen høyere utdanning. Disse prosjektene gir norske institusjoner muligheten til å delta i prosjektsamarbeid med partnere også utenfor EU- og EØS EFTA-landene. Prosjektene har som mål å heve kvaliteten på høyere utdanning i et av partnerlandene, og da særlig partnerlandene på Vest-Balkan og EUs naboland i øst og sør. Norske institusjoner har mye erfaring fra kapasitetsbygging. Erasmus+ gir med dette en mulighet til å bygge på eksisterende erfaringer, og å inngå bredere samarbeid med partnere både i Europa og globalt.

Hvem kan søke?
Alle norske offentlige eller private organisasjoner som er involvert i utdanning kan søke om støtte til å etablere et prosjekt, enten de skal delta som koordinator eller som partner. Dette kan være høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skoler, fagskoler, bedrifter, bransjeorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer. De ulike tiltakene som finansieres retter seg imidlertid mot ulike målgrupper.

Hva gis det støtte til?
SIU tilbyr totalt inntil 100.000 kroner i prosjektetableringsstøtte som kan dekke lønnskostnader, reiser, møtekostnader og ekstern assistanse og rådgivning knyttet til søknadsutforming. SIU åpner for søknader 2. oktober, og vurderer dem fortløpende ut 2014 (frist: 31. desember kl. 12:00).

Les hele utlysningen


Sist oppdatert av Trym Holbek (18.10.2014)

Skriv ut artikkel print symbol