Disputerer om krisehåndtering


10. september disputerer Lillian Katarina Stene for doktorgraden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS. Avhandlingen viser at den NATO-ledede ISAF-organisasjonen i Nord-Afghanistan har utfordringer med interne strukturer.

Problemene har utgangspunkt i manglende klare mandat og mål, samt diffuse koordineringskonsept.

De uklare koordineringskonseptene bidrar til ulike forberedelser, ulik rolleforståelse og uenighet om planleggings- og beslutningsprosesser blant deltakerland og de ulike nivåene i organisasjonen.

Dette vanskeliggjør en enhetlig og tolkbar atferd i ISAF, hvilket problematiserer koordineringen med sivile aktører, både lokale aktører og myndigheter, og organisasjoner som representerer det internasjonale responssystemet i kriseområdet.

Feltarbeid
Gjennom to feltarbeid med henholdsvis deltakende observasjon og intervjuer er ISAF-organisasjonen studert i et krisehåndteringsperspektiv og organisasjonsteoretisk perspektiv.

Avhandlingen bidrar med ny empiri inn i krisehåndteringsfaget. Den belyser krisehåndtering og responssystemets utfordringer i internasjonale komplekse kriser.

ISAF er en vesentlig og vanskelig tilgjengelig aktør i responssystemet. Avhandlingen belyser også organisasjonsteoretiske problemstillinger og krisehåndteringsteori.

Betydning for organisering
Forskningen kan få betydning for hvordan multinasjonale militære koalisjoner organiserer seg med tanke på sivil-militær koordinering i internasjonale operasjoner.

Den kan også gi innspill til den politiske debatten om sivile og militære roller i moderne konflikter. Forskningen kan være av nytte i den forestående evalueringen av Norges innsats i Afghanistan.

Om forskeren og avhandlingen
Lillian Katarina Stene arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Hun har bakgrunn fra Forsvaret. UiS har finansiert doktorgradsarbeidet.

Tittelen på avhandlingen er «Rational Beliefs – Inconsistent Practices. Civil military coordination in North Afghanistan». I arbeidet med avhandlingen har Stene vært tilknyttet Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Hovedveileder har vært professor Odd Einar Olsen og biveileder har vært førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, begge ved UiS. Fra før av har Stene master i risikostyring og samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (08.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Lillian Katarina Stene
Lillian Katarina Stenes avhandling kan være av nytte i den forestående evalueringen av Norges innsats i Afghanistan.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no