Utvikling, lek og læring i barnehagen


Vår forståelse av barn, barndom, utvikling og læring har endret seg mye i løpet av de siste tiårene. I boka Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis presenteres oppdatert kunnskap om barnehagebarns utvikling.

Barnehagesektoren har vært gjennom store endringer når det kommer til blant annet antall barn, antall yngre barn, større kulturelt, språklig, og religiøst mangfold, større krav og forventninger til barnehagen og de ansatte. I tillegg har vår forståelse av barn, barndom, utvikling og læring endret seg mye i løpet av de siste tiårene. Ifølge redaktørene, Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli, er det behov for oppdatert kunnskap innen barnehagefeltet.

«Vi har i dag kunnskap om barn som gjør at store deler av gammelt tankegods må forkastes fordi det ikke lenger er gyldig», skriver de i boka.

Redaktørene har derfor fått psykologer og pedagoger som er ledende fagpersoner på sitt felt til å skrive kapitler med fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon, samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst. Boka er et forsøk på å presentere viktig teori og forskning fra begge disse fagtradisjonene, og å foreslå hvordan forskning og teori kan bidra til god praksis i barnehagen.

Barns utvikling er kompleks
Boka består av 30 kapitler som går i dybden på tema som har betydning for barns utvikling og læring, som blant annet samspill, kroppslig utvikling, kognisjon, omsorg, lek og læring, og dannelse. Og med tanke at økningen av barn i barnehagen har vært størst blant de yngste har redaktørene valgt spesielt å framheve tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet.

Andre viktige temaer i boken er blant annet: omsorg, lek og læring, arv og miljø, tilknytning, vennskap, mestring og motivasjon, selvregulering, språk og matematikk, kjønn, observasjon og kartlegging, barn med flerkulturell bakgrunn, omsorgssvikt, barnelitteratur, forebygging av mobbing, medvirkning og danning.

Boka gir også en oversikt over de mest anvendte psykologiske teoriene som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning.  Hensikten med boka er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

Flere bidrag fra Universitet i Stavanger
Seks av fagpersonene som har bidratt til boka kommer fra Universitet i Stavanger. Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem, førsteamanuensis Pål Roland og professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, førsteamanuensis Elin Reikerås og professor II Thomas Moser ved Lesesenteret, og Torill Vist ved Institutt for barnehagelærerutdanning har alle bidratt innenfor sine felt.

Andre som har bidratt til boka er: Vibeke Glaser, May Britt Drugli, Rune Storli, Susan Hart, Monika Melby-Lervåg, Arne Lervåg, Kjellrun Englund, Jonas Leversen, Hermundur Sigmundsson, Kristin Rydjord Tholin, Else Johansen Lyngseth, Kari Emilsen, Tormord Rimehaug, Sonja Kibsgaard, Ragnhild Bang Nes, Anne Greve, Torgeir Alvestad, Liv Gjems, Bjarte Furunes, Atle Krogstad, Audun Dahl og Dag Øystein Nome.

En viktig kunnskapsbase
Boka Utvikling, lek og læring i barnehagen – Forskning og praksis er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring, og den retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0-5 år.

Redaktørene håper boka vil fungere som en kunnskapsbase som bidrar til god praksis og barnehagekvalitet for alle barn i norske barnehager, at den har vist hvor uendelig viktig barnehagepersonalet er for at barn skal ha det bra i barnehagen, og at den inspirerer til refleksjoner og en kontinuerlig oppmerksomhet rundt egen praksis.

 

 

Referanse:
Glaser, V., Størksen, I. & Drugli M. B. (Red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

 


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol