Nytt om EØS Stipendprogrammet – juni 2014


EØS-midlene er Norges bidra til EU for sosial og økonomisk utjevning samt sterkere bilateralt samarbeid med mottakerlandene. I dette nyhetsbrevet kan du lese om status for stipendprogrammene og om hvordan du kan gjøre deg nytte av midlene.

Hva er EEA Stipendprogrammet?
EØS-midlene (EEA Grants) ble etablert da EU ble utvidet med ti nye medlemsland i 2004. Det er Norge, Island og Liechtenstein som i alt bidrar med over 14 mrd kroner i prosjektperioden.

Formålet med EØS-midlene er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Ordningen skal også styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge, Island, Liechtenstein og mottakerlandene. Av i alt 16 land som mottar EØS-midler, deltar elleve i EEA Stipendprogrammet.

Deltakerlandene er Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Ungarn (Hellas, Kroatia, Kypros, Malta og Portugal deltar ikke i EEA Stipendprogrammet)

Les mer om EØS-midlene her.

Støttemidler fordeles på en rekke programområder, og blant disse er utdanning, på alle nivåer. Institusjoner i mottakerlandene må samarbeide med institusjoner i giverlandene. Det er noe variasjon landene imellom mht hvilke områder og utdanningsnivåer de vil prioritere.

Hva er SIUs rolle?
SIU er nasjonalt kontaktpunkt for stipendprogrammet og skal informere og veilede programoperatører i mottakerlandene, samt gi veiledning og informasjon til norske institusjoner. Men det er det enkelte land som selv håndterer utlysning av midler, søknadsbehandling etc.

Status for aktiviteten
Den nåværende programperioden gjelder 2009 – 2014, men pga forsinkelser, er utløpsperioden for aktiviteter nå er høsten 2016. I løpet av 2014 vil alle de 11 landene være i gang med aktiviteter. Selv om hovedstrukturen i de aktuelle programtiltakene er den samme overalt, vil utlysninger og regler være tilpasset det enkelte lands nasjonale lovgivning og praksis.

Aktuelle utlysninger
På SIUs nettsider vil man kunne finne mer informasjon om EØS-midlene, ikke minst om aktuelle utlysninger og frister.

 • Tsjekkia: Utlysning av midler til forberedende besøk. Frist: 28.07. Utlysningen er primært rettet mot vgs, men kan også være aktuell for UH-institusjoner. Det er tsjekkiske institusjoner som må søke. Tsjekkia kommer også med utlysning for flere programområder i slutten av juni.
 • Slovakia:  Call for proposals 23.06
 • Latvia:   Call for proposals er ventet før sommeren .
 • Bulgaria:  Utlysning vil komme like over sommeren
 • Litauen:  Utlysning ventes like over sommeren
   

Kontaktseminar i Tsjekkia: 03.-05.september 2014
Den tsjekkiske programoperatøren inviterer representanter for institusjoner i EØS-landene til kontaktseminar i Praha 03.-05.09. På seminaret blir det anledning til å treffe representanter for tsjekkiske institusjoner med sikte på samarbeid. Alle utdanningsnivåer. Invitasjon til og informasjon om seminaret finner du her. Institusjoner som ønsker å delta må dekke kostnadene til seminaret selv

Partnersøk
Institusjoner og organisasjoner som ønsker å samarbeide med de aktuelle landene kan finne ut mer på nettsidene for ordningen i det enkelte land, men SIU kan også være behjelpelig med å formidle kontakt. Det er utviklet en partnersøkdatabase der interesserte institusjoner og organisasjoner kan registrere seg.

Ny programperiode 2014-2019
Prosessen for en videreføring av ordningen er i gang. På idémyldringsmøte i Brüssel la statsråd Vidar Helgesen fram de foreslåtte prioriteringene for den nye programperioden:

 • Innovasjon, forskning og utdanning
 • Klima og energi og miljø, inkludert energisikkerhet
 • Justissektoren
 • Sosial inkludering og fattigdomsreduksjon
 • Kultur, sivilt samfunn, godt styresett, grunnleggende rettigheter og friheter

 

Neste nyhetsbrev: August
 


Sist oppdatert av Rune Nilssen (27.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
EØS-midlene logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no