Nytt om fellesgrader - juni 2014


I juni-nummeret av nyhetsbrevet kan du lese om overgang fra Erasmus Mundus til Erasmus+ Joint Master Degrees, nordiske fellesgradsinitiativer og rangeringsverktøy.

Erasmus+ Joint Master Degrees – 1. søknadsrunde
Som kjent har Erasmus Mundus blitt erstattet av Joint Master Degrees innenfor EUs nye utdanningsprogram Erasmus+. Den grunnleggende strukturen og målsettingene for tiltaket er de samme, men de konkrete rammene er noe endret.

Det var kjent på forhånd at det pga økonomiske forpliktelser fra foregående programperiode, ville bli rom for færre tildelinger enn vanlig, og dette kan kanskje ha påvirket søknadsmengden. I alle fall var totalt antall søknader 61, som er ca 1/3 av det som har vært vanlig i Erasmus Mundus. Tre søknader hadde norsk partner, i tillegg til en med sk «Associated partner». Dette er godt under 1/3 av hva som har vært vanlig. Utvelgelse av søknader som vil bli støttet vil skje i løpet av sommeren.

Neste søknadsfrist blir våren 2015. Det vil da være rom for flere tildelinger, anslagsvis ca 20 prosjekter. Om man vurderer å delta i eller ta initiativ til prosjekt, anbefales dette gjort så snart som mulig. Ta gjerne kontakt med SIU/Frank Moe for veiledning.


Støtte til internasjonale fellesgrader
Dette tiltaket, som ble initiert og støttet av KD, har hatt fire utlysninger. Innvilgede prosjekter får 500 000 NOK til å utvikle en fellesgrad sammen med en eller flere utenlandske institusjoner. Tross positive tilbakemeldinger fra institusjoner i forkant, har oppslutningen om tiltaket vært mindre enn det var grunn til å forvente.  Den 4. utlysningen, som hadde søknadsfrist 02.06.2014 blir derfor den siste innenfor programmet.

I denne søknadsrunden kom det inn 6 søknader om støtte. Søknadene vil bli vurdert av to eksterne eksperter, og institusjonene vil få melding om resultatet i slutten av august.

I de tre første søknadsrundene er i alt 6 prosjekter funnet støtteverdig.

Nordic Master Programme
Nordic Master Programme hadde som nevnt i forrige nyhetsbrev, sin 5. utlysning under pilotfasen. Fra 2014 etableres programmet som et permanent tiltak. Målsetting og innhold vil nok bli i store trekk som til nå, dvs støtte til utvikling av felles programmer mellom minst tre nordiske institusjoner, men også med noe støtte også i de første årene etter oppstart. Det må muligens påregnes noen føringer mht faglig innretting el.

Det er CIMO i Finland (SIUs «søsterkontor») som vil administrere programmet fra høsten 2014. Mer informasjon og utlysning vil trolig komme i løpet av høsten, med antatt søknadsfrist på vårparten 2015.


Nordiske fellesgrader – kartlegging av juridiske og administrative hindre – ekspertgruppe
Til tross for at det har vært antatt at det ikke var mange hindre for samarbeid mellom nordiske institusjoner, har det vist seg at det er flere hindre og «snubletråder», både av juridisk og administrativ art, som kan gjøre slikt samarbeid vanskelig, i tillegg til de utfordringer fellesgradssamarbeid byr på i alle tilfeller. En særlig utfordring i Norden de siste årene, er f eks studieavgifter for studenter fra noen land.

Nordisk Ministerråd nedsatte derfor i fjor en ekspertgruppe for å se hvilke hindringer som finnes og dessuten komme med en del praktisk veiledning for utvikling og drift av fellesgradsprosjekter. Ekspertgruppen ledes av Etelka Tamminen Dahl, UiB, og består ellers av Janerik Lundquist, Sverige, Inger Brun, Danmark, Kirsi Hiltunen, Finland og Thordur Kristensson, Island. Frank Moe, SIU er sekretær for gruppen.

Gruppen vil presentere sin rapport i oktober 2015.

U-Multirank lansert
U-Multirank er et EU-støttet tiltak for å utvikle og etablere en bedre, mer omfattende og «riktigere» oversikt over høyere utdanningsinstitusjoner i Europa enn de eksisterende rankingene gjør, f eks Financial Times, Shanghai etc.

Innenfor U-Multirank kan institusjoner måles via en rekke kriterier, som for det første er mer transparente enn de nevnte rankingene, og man kan selv definere spørringer ut fra hva en ønsker å vite mer om.

Informasjon om U-Multirank finner du her.


Annen prosjektstøtte fra SIU
26.05 ble det utlyst midler i flere tiltak, se: Utlysninger
- Nord-Amerika
- Nord-områdeprogrammet
- Samarbeid med India
- Utforsk
- Russlandsprogrammet


Neste Nytt om fellesgrader: September


Sist oppdatert av Trym Holbek (27.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. SIU forvalter internasjonale samarbeidsprogram, og er kompetansesenter for internasjonalisering av hele utdanningsløpet.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no