Oppdrag om struktur i UH-sektoren


Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og høgskolesktoren våren 2015. Målet er høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. Kunnskapsministeren har bedt UH-sektoren gi innspill til dette arbeidet. Institusjoner på Vestlandet skal ha dialogmøte med KD i Stavanger 25. september.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har selv skrevet brevet om oppdraget til UH-sektoren. Alle statlige institusjoner, høgskoler og universiteter, skal vurdere hvor de ser sin plass i en sektor med færre institusjoner. Hver institusjon skal blant annet beskrive "hvordan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan institusjonen kan bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåinger."

Kunnskapsmininisteren ber om at Kunnskapsdepartementet får oversendt et kort notat fra hver enkelt insitusjon tre uker før dialogmøtet, som for UiS' vedkommende skal være i Stavanger 25. september. Notatet skal gi en kort oppsummering over status i arbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet. Basert på innspillene vil KD sende ut en dagsorden i forkant av møtet.

De institusjonene som er innkalt til dialogmøte i Stavanger er: Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. De øvrige institusjonene i UH-sektoren er fordelt på møter i henholdsvis Bodø, Porsgrunn, Molde og Oslo.

Insitusjonenes endelige innspill, herunder UiS', skal oversendes KD innen utgangen av oktober.

Les hele oppdragsbrevet her (pdf)

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Anne Selnes (24.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol