Wirus: 10.000 arbeidstakere skal delta i nytt prosjekt om alkohol og sykefravær


Universitetet i Stavanger har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et forskningsprosjekt som setter fokus det som nå vurderes som vårt folkehelseproblem nummer én, alkoholkonsumet blant voksne. Leder for programområdet for samfunnsvitenskapelig rusforskning, Hildegunn Sagvaag har sammen med sykefraværsforskeren Randi Wågø Aas fått prosjektet til UiS. Aas skal lede prosjektet.

Så mange som 95 prosent av norske arbeidstakere drikker alkohol, og alkohol har en naturlig og sentral plass i de aller fleste menneskers liv. Samtidig som at unge drikker mindre enn før, er det en betydelig vekst i alkoholkonsumet hos voksne. Alkohol gir som kjent mange positive virkninger, men er også det mest helseskadelige av alle rusmidler. Forskning har vist at det er en sammenheng mellom alkoholkonsum blant ansatte og sykefraværsnivået. Spesielt bidrar høyere alkoholkonsum til mer korttidsfravær, og studier viser at spesielt endagsfraværet ofte er forårsaket av alkoholbruk. Samtidig fører også økt alkoholkonsum til det som kalles for sykenærvær. Sykenærvær er å være på jobb uten å kunne yte det man normalt kan. Både sykefravær og sykenærvær vil være viktige utfallsmål i studien, som Helsedirektoratet har bevilget 3,4 millioner kroner for å gjennomføre. 

 

Om studien

Forskerne skal gjennomføre en randomisert kontrollert studie som følges av en implementeringsstudie og en organisasjonskulturstudie. Kompetansesenteret for Rus, region Vest i Stavanger og bedriftshelsetjenesten Stamina helse har ansvaret for tiltakene. Forskerne har kalt prosjektet Wirus, som er en forkortelse for Workplace Interventions preventing Risky use of Alcohol and Sick leave. Prosjektet skal være ferdig sommeren 2016.

Helsedirektoratet ønsker å prøve ut to ulike arbeidsplasstiltak; Riskbruk-modellen og Balance. Det tiltaket som viser seg best egnet planlegger Helsedirektoratet å implementere i hele landet etter prosjektets slutt. Riskbrukmodellen er utviklet på Karolinska Institutet i Stockholm. Der får arbeidstakerne en oppfølging av bedriftshelsepersonell gjennom to samtaler, som bygger på den anerkjente metoden Motiverende intervju. Målet er å øke refleksjonen rundt egne alkoholvaner. Det blir også tatt blodprøver og WHOs redskap Audit brukes aktivt i intervensjonen. Balance er et web-basert program som er utviklet av AKAN. Ansatte som vil sjekke, og eventuelt justere sine alkoholvaner er målgruppen. Programmet øker bevisstheten rundt eget alkoholkonsum, og kan bidra til å redusere konsumet for de som har behov for det. Balance gir også råd om hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen.

 

Randi Wågø Aas er ansatt ved Institutt for helsefag i 30% stilling for å lede forskningsprosjektet Wirus. Hun har tidligere vært forskningssjef på IRIS. Den siste tiden har Aas vært gjesteprofessor ved University of Pittsburg Medical Center, i Pennsylvania i USA. Hennes forskningstema er sykefravær, inkludering og arbeidsrettet rehabilitering, med fokus rettet mot tiltakene som Nav, helsetjenesten og arbeidsplassen iverksetter. Hun er ellers engasjert innen kunnskapstranslasjons- og implementeringsforskning. Aas vil være tilknyttet programområdet for samfunnsvitenskapelig rusforskning. 
 

Se mer om hennes forskningsarbeider i Cristin


 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (31.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no