Erasmus+ ansatt- og lærerutveksling 2014-2015 - foreløpig informasjon


Erasmus+ gir nye muligheter for ansatt- og lærerutveksling. Her kommer en oppsummering for deg som vil søke stipend for 2014-2015. Detaljene vil gjøres kjent når de nye kontraktsmalene foreligger fra SIU.

I forbindelse med ny budsjettperiode i EU, er Program for Livslang Læring (LLP) opphørt å eksistere, og er erstattet pr. 1. januar 2014 av Erasmus+. Dette programmet gir mange nye muligheter for både læringsmobilitet og samarbeidsprosjekter, og når det gjelder mobilitetsstipend for ansatte, er det noen endringer i forhold til LLP-programmets vilkår.

Stipendene deles gjerne i to typer:

  • lærerutveksling, som brukes til å støtte undervisningsoppdrag hos Erasmus+ samarbeidspartnere
  • ansattutveksling, som brukes av alle ansatte på egen kompetanseheving (kurs, seminarer, hospitering, studiebesøk osv.)

I det følgende gis det en oversikt over de nye programvilkår som gjelder for ansatt- og lærermobilitetsstipend, og i tillegg litt kort informasjon om hvordan søkere skal forholde seg.

Oppholdslengde
Minimum oppholdslengde for begge stipendtyper er nå satt til 2 dager + reisedager. Et undervisningsoppdrag eller et studiebesøk kan altså ha en minimumslengde på til sammen 4 dager inkludert tur-returreise. Maksimal lengde på oppholdet er 8 uker (2 måneder). NB: Stipendstørrelsen vil ikke stige proporsjonalt med oppholdslengde. UiS har i utgangspunktet ikke satt egen maksimallengde, men det er et mål i programmet at flest mulig skal kunne nyttiggjøre seg stipendene. Søknader vil derfor normalt kun innvilges for maksimalt 2 uker.

Stipendsatser
Stipendene for 2014-2015 vil variere fordi de skal regnes ut individuelt som en sum av satser for reiselengde (EU-kommisjonen har laget en egen distansekalkulator) og dagsrate for 4 kategorier av oppholdsland. Satsene for kommende studieår er vedtatt nasjonalt av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), og kan leses her.

Søknadsprosedyre
I motsetning til tidligere studieår, vil søknader mottas løpende inntil midlene er fordelt. Denne omleggingen vil skape en mye større fleksibilitet og realisme i bruken av midlene.

Vi vil også gå bort fra elektronisk søknadsskjema og bruke kontraktsdokumentene for undervisningsoppdrag og ansattmobilitet som søknader. Disse må ha leders signatur for å bli behandlet av Internasjonalt kontor. NB: Nye kontraktsdokumenter vil bli tilgjengeliggjort for søkerne så snart vi får dem fra nasjonalkontoret. Når disse er tilgjengelige, vil vi utlyse midler og ansatte kan starte søknadsprosessen.

Bruken av stipendene

  • Stipendene for undervisningsoppdrag kan brukes på to måter:
    • Egne vitenskapelig ansatte på undervisningsoppdrag hos en høyere utdanningsinstitusjon i et Erasmus+ programland. Programlandene omfatter de 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Mer informasjon om samarbeid med Sveits. Det er et krav at utvekslingen foregår over en Erasmusavtale som inkluderer undervisningsoppdrag for det aktuelle fagområdet. Dette er den vanligste måten å bruke lærermobilitetsstipend på.
    • Faglige enheter ved UiS kan bruke stipend til å invitere gjesteforelesere fra en bedrift/organisasjon/offentlig kontor e.l. i et programland for å undervise i studieprogram ved UiS. Også selvstendig næringsdrivende kan inviteres. Målet med denne varianten er å styrke forbindelser mellom utdanning og arbeidsliv, og på den måten styrke kvalitet og relevans i studieprogrammet. Det kreves ikke Erasmusavtale mellom UiS og bedriften/organisasjonen som den innreisende personen representerer. Denne formen har hittil ikke vært benyttet ved UiS, og vi vil gjerne oppfordre enhetene til å vurdere også slike søknader. Kontakt Internasjonalt kontor for bistand til organisering.
  • Stipendene for ansattmobilitet kan brukes av alle UiS-ansatte til kompetanseheving, enten for å besøke et samarbeidsuniversitet , eller en bedrift, organisasjon, offentlig kontor eller annen organisasjon i arbeidslivet. Målet skal være å bidra til profesjonell kompetanseutvikling og styrke evnen til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Studiebesøk, hospitering/obervasjon, forberedelse og oppfølging av Erasmusavtaler kursdeltakelse, m.m. kan støttes.OBS: Konferanser og seminarer støttes ikke.

Søknadsbehandling og tildeling
Søknader skal sendes individuelt til Internasjonalt kontor v/Trym N. Holbek og være påført søkers og nærmeste leders signatur. Søknadene behandles fortløpende, men tildeles etter Retningslinjer for tildeling av Erasmusstipend til ansatte ved Universitetet i Stavanger.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt Trym N. Holbek, Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (25.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus pluss logo EU flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no