Utlysning av milder til læringsmiljøfremmende tiltak


Med dette lyses det ut midler til læringsmiljøfremmende tiltak for studieåret 2014/2015. Alle fagmiljøer samt alle enkeltpersoner i vitenskapelige eller teknisk-administrative stillinger kan søke om prosjektstøtte.

Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr. 300.000,- til finansiering av prosjekter eller tiltak som bidrar til å fremme læringsmiljøet for studentene ved Universitetet i Stavanger i studieåret 2014/2015. Disse midlene har blitt lyst ut årlig gjennom Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) som har som målsetting å være med på å skape et aktivt læringsmiljø. Med læringsmiljø forstås universitetets fysiske områder og all aktivitet som påvirker læring og undervisning ved Universitetet i Stavanger. KLU ønsker å støtte opp under prosjekter og tiltak som bidrar til et bedre læringsmiljø.


KLU har vedtatt at midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som legger til rette for studenters læring, faglig, pedagogisk eller sosialt, innenfor rammen av ett eller flere av følgende vilkår:

  • Prosjektet/tiltaket retter fokus på det digitale læringsmiljøet ved UiS
  • Prosjektet/tiltaket fremmer universell utforming av læringsmiljøet ved UiS
  • Prosjektet/tiltaket søker å bedre læringsmiljøet for minorittsspråklige studenter
  • Prosjektet/tiltaket er tverrfaglig
  • Prosjektet/tiltaket er nyskapende og kreativt i læringsmiljøsammenheng
  • Prosjektet/tiltaket har overføringsverdi til andre fagmiljøer
  • Prosjektet/tiltaket er ikke av driftsmessig karakter, søknad om støtte til studietur eller har karakter av ordinære studentassistentordninger.  Dette bør fakultetene og instituttene ta inn i egne budsjetter.  

KLU fungerer som innstillende organ for tildeling av midlene. Tildeling til et enkelttiltak kan ikke overstige kr. 50.000.

Med dette lyses det ut prosjektmidler for studieåret 2014/2015
Alle fagmiljøer samt alle enkeltpersoner i vitenskapelige eller teknisk-administrative stillinger kan søke om prosjektstøtte. Det bes om at søknader på maks to sider sendes tjenestevei fra fakultetene og andre enheter ved UiS. Søknadene legges frem for KLU etter fristens utløp, som vedtar hvilke prosjektet/tiltak som skal få tilslag. Utdanningsdirektøren vil tildele midler i eget brev til de ansvarlige før påfølgende studieår starter.

Søknadsfrist settes til 1. mai 2014.

Mottakere av prosjektmidler sender rapport om bruken av midlene innen 1. august 2015.
 

 

 

 


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (03.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol