Nytt om fellesgrader - februar 2014


I februarnummeret av Nytt om fellesgrader vil du få vite mer om overgangen til Erasmus+ Joint Master Degrees, Nordic Master Programme og erfaringsutvekslingsprosjekter. Husk søknadsfristene!

Erasmus+  Joint Master Degrees:    Søknadsfrist 27.03.2014

Erasmus+ Joint Master Degrees (JMD) inngår i Hovedtiltak 1 – Mobilitet (Key Action 1)

Formålet med Erasmus+ JMD er som under Erasmus Mundus å fremme utvikling av kvalitet, samt gjøre europeisk utdanning attraktiv overfor potensielle studenter fra «resten av verden», dvs utenfor Europa.

 • Et JMD-konsortium består av minst 3 institusjoner fra minst 3 sk Programland (dvs de landene som deltar fullt i Erasmus+). Det er også mulig å inkludere institusjoner fra sk Partnerland, men disse kan ikke erstatte ovennevnte minimumssammensetning. I tillegg kan også andre institusjoner eller organisasjoner delta, f eks bedrifter, organisasjoner el. (Dette oppmuntres spesielt)
 • Konsortier som velges ut for støtte, vil få melding om dette i sommer, og oppstart for det første studentkullet vil være høsten 2015.
 • Det vil gis støtte til 3 opptaksrunder, dvs i 4 år, for et masterprogram på 120 stp. Den økonomiske støtten gis primært til studenter, som får romslige stipendier som skal dekke reiser, opphold og evt studieavgifter. I tillegg får konsortiet 50 000€ per år.
 • For forberedelsesåret, dvs fra tildeling til første kull er på plass, får konsortiet 20 000€.
 • For prosjekter i sluttfasen av Erasmus Mundus-finansieringen åpnes det en mulighet for forlenget støtte gjennom «Joint Master Degrees Catalogue». Prosjektene det gjelder er informert direkte om dette.
 • I hovedsak er grunnlaget for utvelgelse som før, dvs vurdering av prosjektbeskrivelsen gjennom fire «award criteria», men det legges større vekt på kontakt med arbeidslivet, studiets yrkesrelevans og sannsynliggjøring av prosjektets levedyktighet enn tidligere.
 • Merk spesielt at utvelgelsesprosessen vil skje i flere trinn, der første runde, og første «siling» vil skje utelukkende på grunnlag av Relevanskriteriet.
 • Søknad skal sendes inn via elektronisk søknadssystem. Dette er ikke åpnet ennå, men det er publisert et sk Statisk søknadsskjema, slik at man kan se hvordan det blir.
 • Lenke til Programguide og utlysning

For mer informasjon og bistand, kontakt SIU v/Frank Moe (jointdegrees@siu.no).


Nordic Master Programme

Den 5. og siste utlysningen under pilotfasen hadde søknadsfrist 15.11. Det kom inn 11 søknader og tre prosjekter ble valgt ut for støtte, disse er:

 • Glass Design – koordinator: Linnéuniversitetet (SE)
 • Joint Nordic Master in Cultural Leadership – koordinator Høgskolen i Telemark (NO)
 • Nordic Master in Cold Climate Engineering – koordinator Danmarks Tekniske Universitet (DK)

Nordic Master Programme skal fortsette som et permanent tiltak, men første søknadsfrist vil ikke bli før i 2015. I den nye programfasen vil tildelingsbeløpet bli utvidet og skal inkludere mobilitetsstøtte i de første årene etter oppstart.


Støtte til internasjonale fellesgrader – søknadsfrist 02.06.2014

3. utlysningsrunde hadde søknadsfrist 15.11, fem søknader kom inn, og det ble fattet beslutning om tildeling til tre prosjekter:

 • Master of Maritime and Port Management – Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Sustainable Energy – Høgskolen i Narvik
 • Sustainable development in construction and infrastructure – Høgskolen i Narvik

Under dette tiltaket kan norske institusjoner søke om inntil 500 000 for utvikling av en fellesgrad med en eller flere utenlandske institusjoner. Det er ingen faglige eller geografiske begrensninger. Vi vil spesielt peke på muligheten for støtte til Forberedende besøk, med sikte på å drøfte muligheten for å lage et prosjekt eller forberede en søknad. Informasjon om tiltaket finner en på SIUs nettsider.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til jointdegrees@siu.no.


INTERUV  - Joint Programmes – Facilitator for University Internationalisation

Dette prosjektet, som er finansiert gjennom Erasmus Mundus, sikter mot å koble europeiske institusjoner med institusjoner fra ulike omkringliggende regioner gjennom konferanser rettet mot spesifikke regioner. Men konferansene har også en generell innretting mot organisering av fellesgradsprosjekter, slik at de kan være nyttige også om man ikke sikter mot samarbeid med institusjoner i den gitte regionen.

Tredje og siste konferansen finner sted i den Haag i Nederland 21.-22.05, med Vest-Balkan-regionen som målområde. Norge kan delta med seks personer. Arrangøren dekker en overnatting og mat, og SIU vil dekke reisekostnadene. Informasjon om prosjektet kan en finne på www.interuv.eu. Spørsmål kan også rettes til SIU, fortrinnsvis gjennom mundus@siu.no.

Interesserte bes ta kontakt med Frank Moe snarest og i alle fall innen 07. mars.


JDAZ – Joint Degrees from A to Z

Dette prosjektet, som er finansiert gjennom Erasmus Mundus, organiseres av NUFFIC i Nederland (SIUs “søsterkontor”). Målsettingen er ikke mindre enn å etablere en referansekatalog over ressurser og veiledningsmuligheter knyttet til etablering og drift av fellesgradsprosjekter. Erfaringene fra snart 10 år med fellesgradsprosjekter viser at det er stort behov for lett tilgjengelig informasjon og informasjon om «good practice». Utkastet til veiledning vil danne grunnlaget for deler av diskusjonene på Interuvkonferansen 21.-22.mai. (se over)

Katalogen blir ferdigstilt i løpet av 2014.


Sist oppdatert av Trym Holbek (25.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no