Stor søknadsaktivitet ved UiS til Forskningsrådets februarfrist!


Forskningsrådet lyste ut over 514 millioner kroner til fristen i februar, i tillegg til et årlig beløp på 160 millioner kroner i åtte år til senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiS sto som eier på 21 søknader og søkte om tilsammen 93 mill. kroner. I tillegg deltok UiS på 4 SFI-søknader, hvor UiS sin deltakelse utgjorde omlag 120 mill. kroner. Tilsammen mottok Forskningsrådet 747 søknader på alle februar-utlysningene.

12. februar gikk fristen ut for å søke om midler gjennom programmer som FINNUT (utdanningsvitenskap), SAMRISK (samfunnssikkerhet), SYKEFRAVAER, HELSEOMSORG, PETROSAM (samfunnsvitenskapelig petroleumsforskning), NOS-HS (workshops for humanistiske og samfunnsvitenskapelig forskning), samt status for å bli senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiS var prosjekteier på 21 søknader hvorav 11 gikk til FINNUT, mens resten fordelte seg på SAMRISK, HELSEOMSORG, NOS-HS og SYKEFRAVAER.

Det kom inn hele 159 søknader til den første utlysningen i programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT), som i følge Forskningsrådet var langt mer enn forventet.

Foruten de 21 søknadene hvor UiS sto som eier, deltok UiS som FoU-partner i flere andre søknader, blant annet 4 SFI-søknader. Av de 4 SFI-søknadene var en fra IPT (TN) innen Subsea-teknologi sammen med CMR/UiB og IRIS, mens de 3 andre søknadene er knyttet til IKT senteret CIPSI (TN). Den ene omhandler Big Data og er et samarbeid med NTNU, den andre går på datasikkerhet og er utarbeidet sammen med Høgskolen på Gjøvik. Den siste fokuserer på velferdsteknologi og er et samarbeid med Sintef/NTNU. Søknaden innen velferdsteknologi er felles mellom CIPSI og Innovasjonssenteret (SV-fak/HHUiS), og også SAFER deltar.

Totale budsjettrammer for de 4 SFI-søknadene er omlag 1 milliard kr; hvorav NFR-støtten som søkes er på nesten 400 mill kr. Av dette omfatter UiS-deltakelsen om lag 120 mill kr, i hovedsak til finansiering av PhD/post doc. Av opprinnelig 103 SFI-skisser ved fristen i høst, ble det nå innsendt totalt 57 endelige søknader.

Se oversikt over utlyste midler og mottatte søknader til fristen 12. februar.
 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (18.02.2014)

Skriv ut artikkel print symbol