Nytt om fellesgrader - januar 2014


I januarutgaven av "Nytt om fellesgrader" vil du kunne lese om videreføring av Erasmus Mundus i Erasmus+, nordiske og nasjonale fellesgradsprogram samt ressurser til utvikling av god praksis.

Erasmus Mundus -> Erasmus+  Joint Master Degrees
Hovedelementene i Erasmus Mundus videreføres innenfor rammen av Erasmus+, de viktigste endringene er:

  • Phd-prosjektene overføres til Marie Curie-programmet, og vil i Norge bli administrert av Forskningsrådet
  • Det vil gis støtte til 3 opptaksrunder, mot tidligere 5
  • Det gis støtte til konsortiet i forberedelsesåret, fra tildeling til oppstart
  • Mulighet for forlenget støtte «Joint Master Degrees Catalogue», basert på egenfinansiering av et visst antall studenter

Det blir ellers noe justering av kriterier og vektlegging, men i hovedsak vil grunnlaget for utvelgelse være som før. Utlysning er publisert og første søknadsfrist er 27.03.14. Programguide og utlysning finner du her.

Det vil bli arrangert søkerseminar på Gardermoen 7. februar.

Mht. overgangsordninger for de pågående prosjektene, vil prosjektene bli orientert direkte om dette.


Nordic Master Programme
Den 5. og siste utlysningen under pilotfasen hadde søknadsfrist 15.11. Det kom inn 11 søknader og det er midler til å støtte tre prosjekter. Søknadene blir vurdert av tre internasjonale eksperter, og tildeling vil finne sted i midten av januar.

Nordic Master Programme er besluttet videreført som et permanent tiltak, men første søknadsfrist vil trolig ikke bli før i 2015. I den nye programfasen vil tildelingsbeløpet bli utvidet og skal inkludere mobilitetsstøtte i de første årene etter oppstart.

Det permanente programmet vil administreres av CIMO (SIUs «søsterkontor» i Finland)

Ekspertgruppe ser på juridiske og administrative hindringer for fellesgrader i Norden
Erfaringer fra fellesgradsprosjekter, både innenfor NMP og Erasmus Mundus, har vist at det fortsatt er mange hindringer for etablering av reelle fellesgradsprosjekter. Nordisk ministerråd har derfor nedsatt en ekspertgruppe som skal se på dette og gi anbefalinger til tiltak. Gruppen ledes av Etelka Tamminen Dahl fra Universitetet i Bergen, og skal levere rapporten høsten 2014.


Støtte til internasjonale fellesgrader
3. utlysningsrunde hadde søknadsfrist 15.11, og tildeling vil foretas i midten av januar 2014. Det kom inn fem søknader ved denne runden. Neste utlysning i dette tiltaket er publisert 06.01.2014, med søknadsfrist 02.06.

Under dette tiltaket kan norske institusjoner søke om inntil NOK 500 000,- for utvikling av en fellesgrad med en eller flere utenlandske institusjoner. Det er ingen faglige eller geografiske begrensninger. Legg merke til muligheten for støtte til Forberedende besøk, med sikte på å drøfte muligheten for å lage et prosjekt eller forberede en søknad. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til jointdegrees@siu.no.


INTERUV  - Joint Programmes – Facilitator for University Internationalisation
Dette prosjektet, som er finansiert gjennom Erasmus Mundus, sikter mot å koble europeiske institusjoner med institusjoner fra ulike omkringliggende regioner. Men konferansene har også en generell innretting mot organisering av fellesgrader.
To konferanser er avholdt, rettet mot hhv EUs østlige naboland og Middelhavsområdet. På den andre konferansen var det fem norske deltakere.

Tredje og siste konferanse vil finne sted i Nederland i mai. Detaljert informasjon er ikke klar, men konferansen vil ha Vest-Balkan-regionen som målområde. Norge kan delta med seks personer. Arrangøren dekker en overnatting og SIU vil dekke reisekostnadene. Spørsmål kan også rettes til siu, fortrinnsvis gjennom mundus@siu.no.

Mer om INTERUV-prosjektet finner du her.


JDAZ – Joint Degrees from A to Z
Dette prosjektet, som er finansiert gjennom Erasmus Mundus, organiseres av NUFFIC i Nederland (SIUs “søsterkontor”). Målsettingen er ikke mindre enn å etablere en referansekatalog over ressurser og veiledningsmuligheter knyttet til etablering og drift av fellesgradsprosjekter. Erfaringene fra snart 10 år med fellesgradsprosjekter viser at det er stort behov for lett tilgjengelig informasjon og informasjon om «good practice».

Katalogen ventes å bli ferdigstilt i løpet av 2014.


Håndbok for felles gradssamarbeid
Den foreliggende veiledningen er fra 2009. Dette er et felt der det stadig skjer nye ting og erfaringsgrunnlaget øker, og man har derfor sett behov for en oppdatering av veiledningen. Den reviderte veiledningen vil foreligge i løpet av våren.

Foreliggende veiledning er tilgjengelig her (pdf)


Innføring av studieavgifter?
Som kjent har regjeringen åpnet for å vurdere innføring av studieavgifter for studenter fra såkalte «tredjeland». Denne problemstillingen har vært en «het potet» i flere år, ikke minst etter at våre naboland åpnet for dette. Erfaringene derfra er delte. En evt innføring av studieavgifter vil åpenbart ha betydning for alle internasjonale fellesgradsprosjekter, og det blir derfor spennende å følge med på denne prosessen.

Senter for internasjonalisering av utdanning
januar 2014


Sist oppdatert av Trym Holbek (07.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol