Nytt utdanningsprogram lyser ut 300 mill. kroner til forskning og innovasjon


Forskningsrådets nye program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren, FINNUT, vil lyse ut over 300 mill. kroner til nye prosjekter i 2014 og 2015. Om lag halvparten av midlene vil bli lyst ut i desember, med søknadsfrist 12. februar 2014.

Programmet vil lyse ut midler til forskning og innovasjon innenfor følgende bredt definerte temaområder:

A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B. Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C: Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv

Store forskerprosjekter
I 2014 vil programmet lyse ut nærmere 50 mill. kroner til store forskerprosjekter om barnehage og grunnopplæringen. Midlene lyses ut til prosjekter innenfor samtlige temaområder, men prosjekter innenfor temaområdene A og C vil bli prioritert.

Forskningsbasert evaluering av kvalitet i høyere utdanning
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet vil programmet også lyse ut inntil 15 mill. kroner en forskningsbasert evaluering av kvalitet i høyere utdanning. Midlene lyses ut til ett stort nettverksprosjekt og nærmere informasjon om utlysningen finner dere her.

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
Det lyses også ut nærmere 28 mill. kroner til forskerprosjekter om årsaker og effekter av spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnopplæring. Dette er en oppfølging av Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap.

Forskerprosjekter ledet av yngre forskere
For å stimulere til fornyelse i forskningsfeltet vil programmet lyse ut inntil 20 mill. kroner til mindre forskerprosjekter ledet av fortrinnsvis yngre forskere som nylig har avlagt doktorgrad i 2014. Midlene lyses ut til prosjekter på alle utdanningsnivåer og innenfor samtlige temaområder.

Praksisrettede kompetanseprosjekter
Videre vil programmet lyse ut inntil 40 mill. kroner til praksisrettede kompetanseprosjekter med brukermedvirkning i 2014. Dette er en ny søknadstype for kompetanseoppbygging på områder av stor betydning for utviklingen av praksisfeltet i utdanningssektoren. Midlene lyses ut innenfor samtlige temaområder, men temaområde B vil bli prioritert.

Innovasjonsprosjekter
FINNUT vil lyse ut midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor i 2015. Innovasjonsprosjekter kan søkes av enheter i offentlig sektor og/eller sammenslutninger av slike og gjennomføres ofte i samarbeid med forskere og forskningsmiljøer. Det lyses ut 3 mill. kroner til forprosjekter i 2014 for å etablere samarbeid/nettverk og utvikle søknader om innovasjonsprosjekter.

- Kan bli endringer
- Vi gjør oppmerksom på at dette er planlagte utlysninger og at det kan komme endringer. Følg derfor med på Forskningsrådets nettsider fremover, oppfordrer programkoordinator Ane Marte Rasmussen.

Programplan og utlysningstekster vil bli publisert i begynnelsen av desember. Nærmere søknadsinformasjon vil bli presentert på programmets oppstartkonferansen på Litteraturhuset i Oslo 14. januar.

Programplanen for det nye programmet er er nå klar, og ligger også på programmets nettside.

Link til alle utlysningene.

Ta kontakt med Forskningsrådgiver Vibeke Bull med spørsmål om utlysning eller hjelp i søknadsprosessen.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (19.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol