Nytt om fellesgrader - august 2013


Videreføring av Erasmus Mundus i det nye EU-programmet Erasmus+ og erfaringsprosjekter er blant de tingene du kan lese om i siste utgave av "Nytt om fellesgrader" fra SIU.

Erasmus Mundus -> Erasmus+
Etter to programperioder og 9 søknadsrunder avrundes Erasmus Mundus som eget prosjekt. Støtte til felles mastergrader videreføres i det nye Erasmus+, mens felles doktorgradsprogrammer legges inn under Marie Curie-programmet, i Norge håndtert av Forskningsrådet.

«Grants for Joint Master Courses» er det tiltaket som viderefører Erasmus Mundus-konseptet. Tiltaket blir i hovedtrekkene likt EM mht bakgrunn og premisser, men med noen endringer i rammene. Støtte vil nå gis til tre studentopptak (mot fem i EM), men konsortiet får støtte også for ett forberedende år. Etter det vi kjenner til nå, blir det ikke anledning til noen ny runde for konsortiet etter utløpet av støtteperioden, men man kan, etter søknad og vurdering, bli inkludert i en «katalog», noe som kan utløse støtte til et antall stipendier, basert på et tilsvarende antall som «egeninnsats».

Detaljer om rammene er ikke kommet ennå, men fagmiljøer som har vurdert en Erasmus Mundus-søknad kan, og bør, gå i gang /fortsette arbeidet med dette. Fullstendige dokumenter, utlysning etc vil komme i løpet av høsten, men det kan bli en stund til ennå, og forventet søknadsfrist er trolig februar/mars, altså en god del tidligere enn slik det har pleid å være, ca 30. april.

Nordic Master Programme
Med bakgrunn i tilgang på ledige støttemidler, ble det besluttet å ha en ekstra utlysning under pilotfasen, den 5, med søknadsfrist 15.11.2013. Bakgrunn og premisser er som før, men det er gjort noen justeringer i søknadsskjemaet, og støttebeløpet er økt til 1,1 mill DKK. Nytt er også muligheten for å søke midler (DKK 20 000) til sk forberedende besøk, f eks et partnermøte for å sondere muligheten for et prosjekt, eller for å forberede selve søknaden. Det er også utarbeidet «Guidelines for applicants». Nytt er også at noe av støtten kan nyttes til mobilitetstiltak i første del av gjennomføringsperioden.

Nordic Master Programme er besluttet videreført, men første søknadsrunde i det permanente programmet blir trolig ikke før i 2015. Call for applications og Guidelines for applicants finner man på SIUs nettsider. Kontakt SIU via: nordicmaster@siu.no

Støtte til Internasjonale fellesgrader
Dette KD-initierte og –finansierte prosjektet har sin 3. søknadsrunde nå, med søknadsfrist 15.11.2013. Det er ikke gjort endringer i søknadsgrunnlaget i forhold til de tidligere søknadsrundene, slik at det fortsatt antakelig er støtteprogrammet med det frieste samarbeidsgrunnlaget. Det er ingen føringer mht antall partnere, fagfelt eller geografisk spredning, men siktemålet for samarbeidet skal være fellesgrad, selv om man må ta i betraktning juridiske og andre begrensninger som måtte eksistere.I

nteresserte fagmiljøer kan også søke støtte til forberedende besøk, NOK 20 000,-, til å sondere grunnlag for en søknad, og arbeide med selve søknaden. Det vil bli en ny søknadsrunde med søknadsfrist i juni 2014, og kanskje også en runde i 2015. Mer informasjon om tiltaket finner en på SIUs nettsider.Kontakt SIU via jointdegrees@siu.no

«INTERUV – Joint Programmes – Facilitator for University Internationalisation” – invitasjon til seminar
Prosjektet, som SIU deltar i, sammen med en rekke andre nasjonalkontorer, ønsker å fremme samarbeid om fellesgrader, dels generelt og dels ved å koble europeiske institusjoner med institusjoner i utvalgte regioner.

Hovedelementet i prosjektet er tre større seminarer med deltakelse fra ulike regioner. Man vil på seminarene møte personer fra en aktuelle målregion, i tillegg til representanter fra alle landene som deltar i prosjektet. Neste seminar er i Roma 06.-07.november. I seminaret blir det gitt informasjon og veiledning, både om søknadsutfylling og utfordringer i driftsfasen av et fellesgradsprosjekt, i tillegg til at man altså har muligheten til å etablere kontakt med deltakere fra den aktuelle regionen. Målregion i Roma er Middelhavsområdet, dvs i hovedsak Midt-Østen og Nord-Afrika.

Arrangøren dekker en overnatting og mat, mens SIU vil dekke reisekostnadene for inntil 6 deltakere, og interesserte må kontakte Frank Moe, frank.moe@siu.no / 55 58 38 48 innen 15.09. For mer informasjon, se: www.interuv.eu

«JDAZ – Joint Degrees from A to Z»
For de som arbeider med å utvikle eller drifte et fellesgradsprosjekt er det mange utfordringer. I det siste tiåret er det samlet mye erfaringsmateriale man kan støtte seg på, men det kan være en ekstra utfordring å finne fram til dette og sortere informasjonen.

JDAZ, som er et prosjekt som er støttet via Erasmus Mundus, sikter mot å utarbeide en referanse»katalog» for all tilgjengelig informasjon knyttet til utvikling og drift av fellesgrader. NUFFIC i Nederland og CIMO fra Finland administrerer prosjektet, mens SIU deltar i referansegruppen. Katalogen ventes å være ferdig neste år, og vil kunne bli et nyttig redskap for alle som skal i gang med fellesgradsprosjekter.

Neste utgave av "Nytt om fellesgrader" kommer i oktober 2013


Sist oppdatert av Trym Holbek (29.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no