NIFU-rapport om styrer på fakultets- og instituttnivå


NIFU har nå gjennomført evalueringen av hvordan ordningen med styrer på fakultets- og instituttnivået fungerer ved UiS. Evalueringsrapporten er nå tilgjengelig på ansattsidene.

Da ordningen med innføring av styrer på fakultets- og instituttnivå ble vedtatt i 2010, vedtok styret samtidig at ordningen skulle evalueres etter ca. to år. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) fikk i vår oppdraget med å gjennomføre en slik evaluering. Denne har har bestått av gruppeintervjuer med ca. 50 ansatte, gjennomgang av diverse styredokumenter og ikke minst en survey blant alle ansatte. Evalueringen ble gjennomført i tidsrommet april - juni.

Arbeidet har resultert i en rapport der man har evaluert både funksjonaliteten og effektene av styrene, som har vært i aksjon fra 2011. Rapporten skisserer også mulige utviklingsretninger for styrene, samt konkrete tiltak med sikte på å forbedre funksjonaliteten.

Les rapporten fra NIFU her.

Evalueringsrapporten vil bli presentert i et utvidet lederforum 6. september, der også fakultets- og instituttstyrelederne vil bli invitert. Videre vil rapporten bli forelagt universitetsstyret i møtet 3. oktober.


Sist oppdatert av Tore Bjørn Hatleskog (20.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol