Kompetanseløft på det flerkulturelle området 2013-2017- tildeling av midler til FOU


SAK region Sørvest har fått tildelt midler til kompetanseheving av ansatte i UH-sektoren på det flerkulturelle området.

SAK region Sørvest har fått tildelt midler til kompetanseheving av ansatte i UH-sektoren på det flerkulturelle området.

Totalt er SAK region Sørvest tildelt 1,5 million. Satsingen er begrunnet med at mange minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter særskilte utfordringer i utdanningsløpet. Midlene som lyses ut skal brukes til FoU på følgene områder:

• Flerkulturell pedagogikk

• Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk

• Voksenpedagogikk. Tilrettelegging for voksne som har liten erfaring med læring i klasserom og alfabetisering

Vi ønsker søknader fordelt på alle utdanningsnivå fra barnehageutdanning til videregående, sier dekan Elaine Munthe. Hver søknad bør ikke overskride 500 000. Søkere med små og mellomstore prosjekt oppfordres til å søke, og selve søknaden bør ikke være lengre enn maksimalt 5 sider.

Arbeidet skal bidra til å heve kvalitet og relevans i kunnskapsgrunnlaget på det flerkulturelle området. Fokus skal være på barn og unges utvikling og læring med barnehage og/eller skole som læringsarena. Arbeidet må ha høy kvalitet, ta utgangspunkt i praksisrelaterte behov og foregå i samarbeid med praksisfeltet. Prosjekter som bidrar til å fremme samarbeid og arbeidsdeling innad i regionen skal prioriteres.

Prodekan for undervisning Jorunn Melberg vil representere UiS i en gruppe som skal fordele midlene.

Frist for å sende inn søknader er satt til 30. september.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (08.08.2013)

Skriv ut artikkel print symbol