Presentasjon av På sporet


Skolen bruker ofte mye ressurser på elever etter at problemer har oppstått. Et nytt forskningsprosjekt fra Lesesenteret vil undersøke hvordan man bedre kan forebygge lese- og skrivevansker.

Lesesenteret starter høsten 2014 opp et nytt, stort prosjekt kalt "På sporet". Prosjektet tar utgangspunkt i at vi i Norge bruker svært mye ressurser på spesialundervisning langt oppe i årstrinnene og mindre på de første årene - en situasjon som innebærer at norske lærere i større grad arbeider med vanskene etter at de har oppstått, i stedet for å forebygge dem.
Skoleåret 2013-2014 gjennomføres det et forprosjekt hvor det blir utviklet måleinstrument, innhold til intervensjon og det blir inngått samarbeidsavtaler med skoler som skal delta i prosjektet.

Tidligere innsats
Det går ofte altfor lang tid før barn som sliter med lesing blir fanget opp og får den hjelpen de trenger. Dette skjer til tross for at vi har kunnskap  - fra land som vi kan sammenlikne oss med - om at tidlig innsats gir bedre resultater enn tiltak seinere i skoleløpet, og at det kan bidra til å redusere gruppen som trenger spesialundervisning seinere i opplæringsløpet. Vi vet også at tidlige tiltak kan bidra til å forebygge lesevansker. Mestring av lesing blir således en flaskehals, fordi lesing er selve inngangen til tekstbasert læring i alle fag. Viktigheten av dette initiativet understrekes av at lesevansker er den den hyppigste årsaken til spesialundervisning i skolen.

Prosjektet er tidfestet fra høst 2014 til høst 2018 og består av en kjernegruppe på tre førsteamanuenser og to stipendiater fra Lesesenteret,  i samarbeid med internasjonale forskningmiljø. I prosjektet "På sporet"  skal det gjennomføres en stor, randomisert, kontrollert studie for å undersøke effekten av ulike modeller for tidlige tiltak i lesing i første og andre klasse.

Oppstart på skoler høsten 2014
Totalt 800 barn fra 16 skoler vil ved skolestart 2014 bli en del av studien. Skolene vil bli rekruttert fra en samarbeidskommune i Rogaland. Prosjektskolene må være villige til å gjennomføre bokstavinnlæringen innen mai i første klasse i prosjektperioden. De 16 skolene vil bli randomisert til 4 kontrollskoler, 8 skoler med ekstra tiltak i første klasse og 4 skoler med ekstra tiltak i andre klasse. På «tiltaksskolene» vil elever som antas å være blant de laveste 25 prosentene på en risikoindeks få ekstra tiltak. Gruppene som får ekstra tiltak vil bli sammenlignet med en kontrollgruppe som mottar ordinær leseundervisning. Barna vil få ekstra tiltak mens klassen er organisert i ulike stasjoner/grupper, og det er et poeng at tiltakene kan gjennomføres i samme rom som resten av klassen, og at den kan gjennomføres av klasselæreren selv.

Norsk versjon av finsk læringsspill
Et av mange viktige spørsmål i studien er om et motiverende lesespill for nettbrett kan hjelpe elever som sliter med "å komme på sporet" av lesing. Prosjektet har fått navnet "På sporet" fordi det setter fokus på viktigheten av den gode starten, samtidig som navnet peker på veien videre. Etter hvert som elevene blir eldre og vanskegraden på teksten øker oppstår det nye leseutfordringer, og prosjektnavnet rommer derfor også denne innsikten. Det er imidlertid den avgjørende starten vi setter fokus på her. Lesespillet er en nyutviklet, norsk versjon av en finsk læringsplatform, kalt Graphogame. Spillet er utviklet av flere ledende leseforskere internasjonalt og tilpasser seg spilleren med fokus på å opprettholde motivasjonen. Og motivasjonen kan være et avgjørende punkt, siden utfordringen er å få  elever som sliter med lesing til å ville gjøre mer av det de opplever som vanskelig: å knytte lyd til bokstav.

Stort prosjekt
På Sporet er det største spesialpedagogiske intervensjonsprosjektet ved Lesesenteret, og vil gi kunnskap om effektiv undervisning for å forebygge lese- og skrivevansker samt konkrete vertøy til lærere. Gjennom forskningsbasert kunnskap fulgt av konkrete verktøy er målet at prosjektet vil bidra til at færre norske elever får vansker med lesing og læring. Denne type kunnskap har vært etterlyst i flere stortingsmeldinger, uten at det har resultert i forskningsprogrammer med et slikt fokus. "På sporet" vil således også ha potensiale for å gi utdanningspolitiske føringer på nasjonalt plan.

Kjernegruppa i prosjektet består av:

Prosjektet er en del av programområdet Literacy og Læring

Medieomtale av prosjeket:
De skal redde lærelysten (pdf), Stavanger Aftenblad 2.juli 2013 
Stavanger vil være med på nytt 1.klasseprosjekt, Side 1 og side 2, Stavanger Aftenblad 3.juli 2013
Erna Solberg hyller På sporet (pdf), Stavanger Aftenblad 4.juli 2013
- Ikke vær så smålig, Erna. Side 1 og side 2, Stavanger Aftenblad 6.juli 2013
Kamp om å få være med. Stavanger Aftenblad. 8.juli 2013


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (05.12.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Logoen til På sporet
Jente foran tavle med påskriften "Å komme på sporet av å være på sporet!"
På Sporet er et forsknings-prosjekt som skal gi kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker.
Jente med en bok på hodet.
Totalt 800 barn fra 16 skoler vil ved skolestart 2014 bli en del av studien. Foto: Elisabeth Tønnessen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no