Nytt nummer av Frá haug ok heiðni ute


Årets andre nummer av Frá haug ok heiðni er nå kommet. Denne gangen er det den rollen Rogaland fylkeskommune har i kulturminnevernet som er tema.

Organiseringen av kulturminnevernet i Norge er ikke lett å få tak på. I hovedsak kan en si det slik at Riksantikvaren er gitt det overordnete ansvaret av myndighetene for håndhevingen av kulturminnelovens bestemmelser, og så er fylkeskommunene ansvarlige på regionalt nivå.

I tillegg har en rekke andre aktører ulike oppgaver. Her kan nevnes kommunene, de fem arkeologiske museene som står for de arkeologiske utgravingene og de tre sjøfartsmuseene.

Fylkeskommunene har med andre ord en viktig plass i forvaltningen av våre felles kulturminner, men dette arbeidet er lite kjent siden fylkeskommunene ikke driver formidling på samme måte som museene.

Det er i alt seks artikler i bladet, alle skrevet av tilsatte i fylkeskommunen. De dreier seg om arbeidet med nyere tids kulturminner i fylket vårt, om skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner, og fire artikler om registeringer i forbindelse med planer fra private og offentlige aktører som vil berøre vernete kulturminner.

Det dreier seg om saker fra Karmøy, Forsand, Sandnes og fra Madla og Revheim i Stavanger. Sakene omhandler kulturminner fra steinalder til middelalder.
Artiklene gir et godt inntrykk av oppgavene til fylkeskommunen og understreker den sentrale posisjonen den har i kulturminnevernet.

En kan få et abonnement på Frá haug ok heiðni ved å henvende seg til Rogalands arkeologiske forening, Arkeologisk museum, UiS, 4036 Stavanger, via e-post haugokh@uis.no eller på telefon 51832600.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (25.06.2013)

Skriv ut artikkel print symbol