Forskningsseminar på Arkeologisk museum


Hege Damlien, stipendiat ved Arkeologisk museum, UiS , presenterer sitt doktorgradsprosjekt ”Breaking stone without striking it. Sosial praksis og regional tilhørighet i sørnorsk pionerfase” 7. mai, kl. 12.15 på museet.

Prosjektet omhandler koloniseringen av den skandinaviske halvøya i perioden etter siste istid, med særlig vekt på et sørnorsk perspektiv. De første pionerene som bosatte seg i Sør-Norge for ca. 11 000 år siden antas å ha hatt sin kulturelle opprinnelse i de nordvest-europeiske kontinentale områdene.

Tilknytningen til opprinnelsesområdet synes å ha blitt opprettholdt i den innledende pionerfasen, og indikerer således stabil og konservativ menneskelig praksis

I overgangen mot boreal tid kan det imidlertid spores omfattende endringer i redskapsteknologien. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er hvordan kulturtradisjoner blir formet og opprettholdt over store tidsspenn, og hva som kan være bestemmende faktorer for endring.

Fokus vil være på kulturspesifikk kunnskap slik det blir uttrykt i forhistorisk teknologisk praksis.

De teknologiske endringene sammenfaller tidsmessig med store klimatiske endringer som medførte at nye biotoper og landskap ble tatt i bruk, mens andre ble utilgjengelige.

Prosjektet fokuserer på hvordan menneskene tilpasset seg og samhandlet med de nye fysiske og sosiale omgivelsene, og hvordan omfattende interaksjon og migrasjon over store avstander kan ha foregått i Skandinavia innenfor dette tidsrommet.

Teknologiske analyser av flekkematerialet fra steinalderlokaliteter innenfor Arkeologisk museum i Stavanger og Kulturhistorisk museums distrikt utgjør det primære kildegrunnlaget.
 


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (07.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol