Erasmusprogrammet i ny drakt fra 2014


1.1.2014 starter EUs nye utdanningsprogram "Erasmus for All" opp. UiS ønsker å delta fullt i programmet, som rommer utallige muligheter for samarbeid for alle fagmiljøer og deres partnere i arbeidslivet og organisasjoner. Det kan til og med bli mulig å ha Erasmussamarbeid utenfor EU.

EU-kommisjonen la i november 2011 frem forslaget til nytt langtidsprogram for utdanning med navnet Erasmus for All. Programmet skal videreføre de eksisterende tiltakene for mobilitet og samarbeid i Europa, men skal samtidig bygges om strukturelt og innholdsmessig basert på konsultasjonen EU har hatt med alle interessenter i de foregående år.

Mange programmer blir ett
Det nåværende Program for Livslang Læring (forkortet LLP) er delt i sektorprogram, der Erasmus for høyere utdanning nok er det mest kjente for vår sektor, samt noen tverrgående satsninger. Erasmus for All skal dekke utdanning og i tillegg opplæring, ungdom og sport, og samler dermed opp både LLP og andre EU-program som Youth in Action, Tempus, Erasmus Mundus og andre europeiske program i én sekk.

Det strategiske rammeverket for det nye programmet er EUs vekststrategi for 2020 som vektlegger "smart, inclusive and sustainable growth", samt Education and Training in 2020 (ET2020). Andre viktige grunnlag for programmet er EUs moderniseringsagenda for høyere utdanning og den sosiale dimensjonen.

Erasmus for All er i skrivende stund (mai 2013) ikke et vedtatt program, og det gjenstår fortsatt både program- og budsjettgodkjenning i Europaparlamentet før programmet kan lanseres for fullt. Vi regner med at programmet blir vedtatt i første halvdel av høsten 2013. Budsjettkrisen i EU har imidlertid lagt en viss demper på forventningene, men det ser likevel ut til at det blir en reell økning i midlene som gjøres tilgjengelig i forhold til forgående langtidsprogram.

Grunntrekk i Erasmus for All
En klar endring i forhold til LLP-programmet, er sammenslåingen av tiltak til noen få overskrifter:

  • Mobilitet - Størstedelen av midlene går til denne potten, som skal betjene ungdom, studenter, ansatte og frivilliges mobilitet over landegrensene i Europa
  • Samarbeid - en betydelig del av midlene går til utvikling av strategiske partnerskap, kunnskapsallianser og andre samarbeid som skal bidra til EUs strategiske mål frem mot 2020
  • Policyutvikling - en liten pott beregnet på støtte til nettverks- og kompetansearbeid

Denne organiseringen skal gi bedre forståelse for hva pengene brukes til, og gi et enklere forvaltningssystem. Utover dette vil det nye programmet ha en del nye tiltak som er verdt å se nærmere på.

Strategiske partnerskap og kunnskapsallianser
En nyvinning i Erasmus for All er tiltak for å styrke regionale samarbeid gjennom såkalte strategiske partnerskap. Dette initiativet skal delfinansiere tiltak som knytter utdanningsinstitusjoner til regionale samarbeidspartnere, så som arbeidsliv, myndigheter, organisasjoner m.m. Knowledge Alliances er store transnasjonale partnerskap som har som hovedformål å styrke båndene mellom utdanning og arbeidsliv/entreprenørskap. Begge disse kan være svært interessante å vurdere for UiS med bakgrunn i vår deltakelse i ECIU-nettverket, som nettopp vektlegger regional tilknytning og partnerskap.

Erasmusavtaler utenfor EU?
En annen stor nyhet innen Erasmus for All er planen om å la Norge og andre deltakerland utenfor EU delta på samme vilkår som EU-landene. I LLP-programmet (2007-2013) kan norske institusjoner bare ha Erasmussamarbeid med institusjoner i EU-land. Det er også en del delprogrammer vi ikke kan delta i. I Erasmus for All vil dette kunne utvides til å gjelde alle land som deltar i programmet. Kommisjonen har dessuten signalisert at det kan bli aktuelt å lage Erasmussamarbeid med land i EUs randsone. Dette vil bli avklart i løpet av det nærmeste halve året.

Erasmus Master lånegaranti
I tillegg til dette er det også planlagt en ny lånegaranti for masterstudenter, siden det i mange europeiske land er et problem at man ikke kan ta med seg nasjonal lån- og stipendstøtte ut av landet. Denne ordningen har imidlertid fått en blandet mottakelse hos studentene, som både er glade for at det gis støtte til masterstudier, men samtidig er bekymret for vilkårene for nedbetaling og at garantien er sterkt basert på samarbeid med private banker.

UiS v/Internasjonalt kontor er i full gang med å forberede deltakelse i programmet, og vil komme tilbake med mer detaljer når programmet er blitt fastsatt og godkjent i gjenværende instanser.

Mer lesning om Erasmus for All:

 

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (02.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Erasmus for All grafikk
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no