British Council kartlegger behov for engelskkurs hos akademikere


En stadig økende andel studieprogram innen høyere utdanning har undervisning som foregår på engelsk, både i Norge og i resten av verden. Som en følge av dette er British Council i ferd med å utvikle et språkkurs for akademikere innen universitets- og høyskolesektoren, som underviser i sitt fag på engelsk.

UiS har ca. 10% internasjonale studenter som følger kurs på engelsk. En rekke masterprogram og andre program av ulik lengde undervises i sin helhet på engelsk, og et økende antall enkeltemner bruker engelsk som undervisningsspråk. I henhold til UiS strategi skal antallet økes frem mot 2020.

British Council er Storbritannias internasjonale organisasjon for utdannings- og kultursamarbeid. Deres mål er å bidra til en kvalitetsøkning innen ovennevnte område dersom det viser seg at det finnes et slikt behov, og kurset vil tilby ”best practice” standard når det gjelder undervisningsmetodikk innen høyere utdanning.

For å kartlegge behovet for engelskkursing blant akademikere, gjennomfører nå British Council en kortfattet undersøkelse der de spør sektoren om konkrete behov man har for tilrettelegging ved eventuell deltakelse i slike kurs. I den forbindelse formidles her lenken til undersøkelsen, som er helt frivillig å gå gjennom, men som vil gi et grunnlag for å designe kurs tilpasset sektoren spesielt.

Undersøkelsen finner dere her:
https://www.research.net/s/WENA_EnglishSkillsTraining_test

Internasjonalt kontor mener at en faktor som vil kunne gjøre kurset attraktivt, er om det innrettes slik at det lar seg gjøre å søke om eksterne midler fra europeiske utdanningsprogrammer for å delta. Andre faktorer så som blant annet organisering av kurs, varighet og akkreditering blir berørt i selve undersøkelsen.


Sist oppdatert av Trym Holbek (24.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol