Søk om EØS-midler til mobilitetsprosjekter med Polen


Scholarship and Training Fund har nå en aktiv utlysning av midler til mobilitetsprosjekter for studenter og ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner. Søknadsfrist er 30. april 2013.

Det polske Scholarship and Training Fund (STF) er et stipendprogram som støtter opp under EØS-midlenes mål om sterkere bilateralt samarbeid mellom Polen og EØS-landene, samt bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. STF styres av Foundation for the Development of the Education System.

Hvem kan søke?
Søker skal være en polsk høyere utdanningsinstitusjon. UiS-enheter kan ikke søke selv, men kan bli med i en prosjektsøknad som partner. Interesserte fagmiljøer bes kontakte sine polske samarbeidspartnere for å undersøke om de vil søke om midler til samarbeid.

Aktiviteter og deltakere
Prosjektmidlene som utlyses nå er beregnet på mobilitet av studenter i alle studienivåer i 3-12 måneder for enten studier eller praksis/traineeships, samt lærere og øvrige ansatte i høyere utdanning for undervisningsoppdrag og seminar/kursvirksomhet/hospitering m.m.

Finansiering
Total stipendpott i denne utlysningen er € 1 793 333.50. Det er ingen egenandel i prosjektene som tildeles. Finansiering er 100%. Tildelingen skal dekke kostnader knyttet til reise, opphold og organisering av mobilitet. Følgende satser gjelder:

  • Studenter vil motta € 800 pr måned
  • Lærere/ansatte mottar € 250 pr. dag /  1250 pr uke / € 2100 pr måned
  • Stipendierte kan få ekstra stipend for tilrettelegging ved spesielle behov

Legg merke til at instituttet vil motta € 500 pr. innreisende student/ansatt. Dette er beregnet på å dekke utgifter knyttet til organisering av mobilitet, dvs. forberedelser av aktivitet, møtevirksomhet m.m.

Utvelgelse og tildeling
Den polske operatøren Foundation for the Development of the Education System vil innstille prosjekter for tildeling, og organisasjonens styre vil fatte vedtak om tildeling.


FULL UTLYSNINGSTEKST OG LENKE TIL RELEVANTE DOKUMENTER

Søknadsfrist: 30. april


Kontakt gjerne Internasjonalt kontor v/Trym N. Holbek for informasjon om EØS-midlenes stipendprogram for utdanning og kultur.


Sist oppdatert av Trym Holbek (07.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol