Nytt om fellesgrader


Nordic Master Programme med ny utlysning, statistikk over fellesgrader og EMQA – Erasmus Mundus Quality Assurance er noe av det du kan lese om i dette nyhetsbrevet om felles gradssamarbeid fra SIU.

Nordic Master Programme – ny utlysning i 2013

Nordic Master Programme (NMP) har i løpet av fire utlysningsrunder tildelt i alt 20 programmer 1 mill. DKK hver for å utvikle fellesgradsprogrammer. I løpet av 2012 er pilotprosjektet blitt evaluert, bl.a. av NIFU, og i tillegg har en arbeidskomite vurdert erfaringene og skissert justeringer for et framtidig, permanent program. Det er fattet beslutning om NMP som en permanent ordning, men endelig utforming, herunder hvem som skal administrere det, er ikke besluttet ennå.

Første utlysning i det permanente programmet blir trolig i 2015, men det vil bli en ny søknadsrunde, den 5., i pilotfasen. Rammer og betingelser for denne utlysningen vil bli hovedsakelig som i de foregående, men det kan bli noen justeringer. Utlysning vil bli kunngjort i løpet av mai 2013, med søknadsfrist ca 15. november.

Det har vært gjennomført flere studier knyttet til Nordic Master Programme, bl a studentsurvey.


Fellesgradstiltak ved norske institusjoner

Kunnskapsdepartementet har vært tydelig på at institusjonelt samarbeid i form av fellesgrader er ønskelig som en viktig del av internasjonaliseringprosessen ved institusjonene. Ved en rekke institusjoner gjenspeiles denne ambisjonen i strategiene for internasjonalisering, hos noen eksplisitt, i form av konkrete tallfestede målsettinger, hos andre i mer generelle ordelag. Tall fra Erasmus Mundus og Nordic Master Programme viser at mange fagmiljøer har fulgt oppfordringen og vært involvert i prosjekter, selv om mange av prosjektene ikke har blitt realisert.

Erasmus Mundus 2004 – 2012:
Antall innvilgede prosjekter med norsk deltakelse:    35
Antall (unike) søknader med norsk deltakelse:         110

Nordic Master Programme 2007 – 2012:
Antall innvilgede prosjekter med norsk deltakelse:       18 (av 20 => 90%)
Antall søknader NMP i alt: 92 => «norske» prosjekter:  82 (NB! Anslag)


Erasmus Mundus i Erasmus for all

Erasmus for all er EUs nye program for internasjonalt utdanningssamarbeid, som vil omfatte praktisk talt alle tiltak på utdanningsfeltet, inkl LLP, Erasmus Mundus, Tempus, og i tillegg ungdom og sport. Programperioden er 2014-2020.

Da programmet ble foreslått, la man opp til en total økning i bevilgningene på 73%. En så stor økning vil nok ikke bli realisert, men i alle fall er det klart at man har ambisjoner på feltet. Den endelige avklaringen mht innholdet, programspesifikasjoner etc. vil måtte vente til programbeslutningene har vært gjennom alle formelle kanaler, ikke minst budsjettallokering.

Erasmus Mundus vil bli videreført, men med noen endringer. Det som har vært kjent lenge, er at det kun er masterprogrammene som beholdes i EM, mens doktorgradsdelen er foreslått overført til Marie Curie-programmet. Trolig blir navnet endret, til tross for mange protester. Det blir også noen justeringer mht betingelsene for deltakelsen, men hovedelementet, felles studieprogram med felles vitnemål, vil fortsette.


Erasmus Mundus Students and Alumni Association – EMA

Organisasjonen EMA, som støttes gjennom Erasmus Mundus-programmet, organiserer nåværende og tidligere Mundus-studenter og gir disse et nettverk. EMA utgir et tidsskrift – EMANATE. Mer informasjon om EMA finnes her.


EMQA – Erasmus Mundus Quality Assurance for International Master and Doctoral Programmes

“EMQA er en deltakende tilnærming til kvalitetssikring (QA) som er bygget opp for EU-kommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur - Erasmus Mundus Master and Doctoral Joint Programmes. EMQA er ikke en standard kvalitetssikringsprosess der kurs vurderes og rangeres opp mot fastsatte 'standarder'. Fundamentet er at internasjonale programmer er konstant i innovasjonsprosesser, og at dette må kommuniseres direkte tilbake til utdanningssektoren. EMQA har i så måte en sterkt deltakende tilnærming til fremragende utdanning. Ressursene på EMQA-websiden kan brukes av ethvert internasjonalt studieprogram - master, doktorgrad, profesjonsutdanning eller andre - som en hjelp til å evaluere programmenes kvalitet opp mot kvalitetskomponenter hentet fra høyere utdanning i hele EU:

  • Forstå det feltet av kvalitetsutfordringer som internasjonale studieprogram møter
  • Gjøre selvevalueringer av egne kurs og program med utgangspunkt i en serie av sturkturerte problemstillinger
  • Lese detaljert om eksempler på bestepraksis fra studieprogram siden 2008
  • Les online eller last ned en Håndbok for fremragende utdanning som guider deg gjennom relevante problemstillinger ved etablering av master- og doktorgradsprogram
  • Bidra med din egen bestepraksis og bli med på å bygge opp evidensbasert kunnskap for videreutvikling

Les alt om EMQA på nettsiden: www.emqa.eu


Impact study on Intensive programmes

Intensivprogrammer er av mange ansett for å være en god begynnelse på et mer omfattende faglig internasjonalt samarbeid. CIMO, som er SIUs “søsterkontor” i Finland har laget en interessant impact-studie om effekter av intensivprogrammer.


Sist oppdatert av Trym Holbek (03.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no