Førsteamanuensis Arnfinn Kjelland frå Høgskulen i Volda snakkar om fadderskap som sosial relasjon i norske bygdesamfunn


Eliten og allmugen i norske bygdesamfunn 1660-1870 – eit kulturmøte? Med mikroskopisk blikk på fadderskap som sosial relasjon.

«Bonden er overalt udenfor den europæiske dannelse» var synet mange embetsmenn hadde på «dei breie lag» av folket i siste del av 1800-talet. Dei sjølve og «folket» stod på to forskjellige utviklingsnivå.

Tanken om «dei to kulturane» er bakgrunn for forskingsprosjektet ved Høgskulen i Volda: «Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn», som Arnfinn Kjelland frå Høgskolen i Volda vil fortelje om i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 20. februar.

«Dei to kulturane» var elles ikkje ein ny tanke; det hadde vore ein dragkamp mellom «tærande» og «nærande» i hundre år, sjeldan så dramatisk som i Strilekrigen eller Lofthusreisinga, truleg oftare i form av til dømes fredelegare motstand på bygdetinga og aktiviteten til Hans Nielsen Hauge. Prosjektet tek sikte på å nyansere den såkalla tokulturlæra, som langt på veg har fått dominere både norsk og internasjonal historieskriving. Den læra går altså ut på at embetsfolket og bøndene levde i kvar sine kulturar skilt av ei djup, uoverkommeleg kløft, og har langt på veg blitt ei etablert sanning.

Prosjektet er avgrensa i tid til perioden frå eineveldet vart innført i 1660 fram til den såkalla embetsmannsstaten stod for fall kring 1870.

 

Velkommen til møtet!
Tid: onsdag 20. februar 2013, kl. 19.00 – 20.00
Stad: Arkeologisk museum


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (13.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no