Nytt fra SIU om fellesgrader – januar 2013


SIU orienterer om statistikk og nye aktiviterer og rapporter innen feltet felles gradssamarbeid.

Nordic Master Programme – tildelinger 2012
4. søknadsrunde i Nordic Master Programme, som var en ekstra runde utover de tre som opprinnelig inngitt i pilotprosjektet, hadde søknadsfrist 14.09. Det kom inn 8 søknader om utvikling av fellesgradsprogrammer. 4 prosjekter ble valgt ut til finansiering, hvert med 1 mill DKK over 2 år. Disse var:

Nordic Master in Vision Rehabilitation – koordinator: Høgskolen i Buskerud
Nordic Mining School – Luleå tekniska universitet (SE) (norsk deltaker: NTNU)
Nordic Master in Polymer Technology - KTH, Sverige (Norsk deltaker: NTNU)
Managing Societal Development in the High North – Islands universitet (Norsk deltaker: UiN)

I alt har 20 prosjekter fått støtte gjennom dette programmet siden 2007.

Nordic Master Programme vil bli videreført som et permanent tiltak. En arbeidskomite har utredet grunnlaget for programmet videre, og rapporten er nå på høring ved berørte instanser.


Støtte til internasjonale fellesgrader
Dette tiltaket hadde 2. søknadsfrist 10.12.2012. Til fristen var det kommet inn 5 søknader. Søknadene vil bli behandlet og avgjort i februar. I etterkant av tildelingen, vil erfaringene fra de to søknadsrundene bli evaluert og det vil bli besluttet om og evt. hvordan tiltaket skal videreføres.
De to prosjektene som fikk støtte i runde 1 var:

Joint Master’s Degree in Northern and Indigenous Innovation (Universitetet i Tromsø)
European Master in Health economics and Health Management (Universitetet i Oslo)


Erasmus Mundus i 2013
Det blir ingen utlysning i 2013 for Erasmus Mundus aksjon 1, dvs fellesgradsprosjekter i 2. eller 3. syklus (Master og PhD). Det er imidlertid publisert «Call for proposals» for aksjon 2 (der norske institusjoner ikke kan delta) og for aksjon 3 – promotering av europeisk høyere utdanning. Aksjon 3 støtter transnasjonale initiativer, studier, prosjekter etc som skal fremme attraktivitet, profil, synlighet etc av europeisk høyere utdanning i verden. Prosjekter kan vare fra ett til tre år og konsortiet må bestå av minst 3 europeiske institusjoner og en tredjelandspartner. Erasmus Mundus koordineres direkte fra EU-kommisjonens kontorer i Brussel.

Søknadsfrist er 15. april.

Mer informasjon om utlysningen kan finnes her

Erasmus Mundus i de nordiske landene
Søknadsantall og uttelling har variert en god del mellom de nordiske landene. Spesielt har Sverige deltatt i svært mange konsortier, og har også hatt god uttelling. Sverige og dels Danmark har også hatt forholdsvis god uttelling på ph.d.-nivået, mens Norge så langt ikke har nådd opp i denne kategorien. Her er tallene:

Erasmus Mundus runde 2 (2009-2013)
 
Norge Sverige Danmark Finland
Søknader totalt 113 311 125 127
Søknader Masterprogram 68 158 65 67
Søknader Ph.D 45 153 60 44
Innvilget Masterprogram 20 42 21 12
Innvilget Ph.D 1 16 6 2
Innvilget totalt 21 58 27 14
Innvilget Masterprogram % 29,4 26,5 32,3 17,9
Innvilget Ph.D % 2,2 10,4 10 4,5
Innvilget totalt % 18,5 18,6 21,6 11
Erasmus Mundus - runde 1 (2004-2008) - Etablerte masterprogram 14 22 13 11

Totalt antall søknader Erasmus Mundus II:

  MA-program
 
Innvilget
 
% Ph.D Innvilget % Sum
2009 170 50 29 129 13 10 299
2010 165 29 18 137 11 8 302
2011 184 30 16 139 10 7 323
2012 177 30 17 133 9 7 310
Total 696 139 20 538 43 8 924

Antall søknader i alt (2009-2012): 1234
Innvilget: 182
%: 14,7

SIU ser at både Norge, Danmark og særlig Sverige i Erasmus Mundus totalt sett har økt sin deltakelse i programmet. Alle tre land har en uttellingsprosent som ligger godt over gjennomsnittet, særlig for Masterprogram, mens Norge som har deltatt i mange Ph.D-søknader, likevel er helt fraværende mht uttelling (en assosiert partner) i denne delen av programmet.


Joicon - Joint Programme Management: Conferences and Training
JOIMAN (Joint Degree Management and Administration Network) er et nettverk som ble støttet av EU i 2008-2010, med det formål å undersøke hindre og utfordringer knyttet til utvikling og drift av fellesgradsprogrammer. Ut av prosjektet ble JOICON startet, et initiativ som skal tilby opplæring av fremtidige koordinatorer av fellesgradsprogrammer i de administrative prosesser som medfølger slikt utviklingsarbeid. JOICON har laget en ny rapport som handler om praktiske tilnærminger til koordinering av fellesgrader: “to translate the theory of managing Joint Programmes into a practical approach”: «Practical Approaches to the Management of Joint Programmes».

www.joiman.eu


Sist oppdatert av Trym Holbek (01.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol