Nytt fra SIU om Bolognaprosessen - januar 2013


Bolognaprosessen går videre og her er et sammendrag av noen av aktivitetene sett fra Norges ståsted.

ECTS og DS Label
ECTS Label og DS Label er kvalitetsbetegnelser som gis til institusjoner som oppfyller de viktigste formelle kriterier i tilknytning til studentutveksling og annen studieinformasjon. Spesielt ECTS Label henger høyt.

ECTS = European Credit Transfer System (studiepoengsystemet)
DS = Diploma Supplement (vitnemålstillegg)

UiS fikk tildelt DS Label i 2010.

Fra Norge ble det sendt inn 6 søknader om DS Label og 1 søknad om ECTS Label. Av disse ble 5 DS-søknader godkjent og 1 ECTS-søknad. Årets «vinnere» er:

ECTS Label: DS Label:
Universitetet i Nordland
 
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Universitetet i Tromsø
 

Status etter fire søknadsrunder er da at Norge har to institusjoner med ECTS Label, og 17 institusjoner med DS Label. Selv om vi kunne ha ønsket enda høyere tall, er norsk uttelling er likevel godt over snittet i Europa. Oversikt over alle norske institusjoner med Label, kan en finne på SIUs nettsider:

I hele Europa kom det inn 42 søknader om ECTS Label, hvorav 23 ble godkjent, og 96 søknader om DS Label, hvorav 73 ble godkjent. Det totale antallet søknader til sentral vurdering var noe lavere enn tidligere år, og uttellingsprosenten noe høyere, men antallet godkjente søknader var om lag som vanlig. Det var forventet at den nye søknadsordningen skulle gi økt søknadsmengde, og de lave søknadstallene var derfor en litt overraskende.

Med tildelingen for 2012, er det i alt 63 institusjoner som har ECTS Label, mens 238 institusjoner har fått DS Label, med store forskjeller mellom land. Tyrkia har 44 institusjoner med DS Label, Tsjekkia har 29. Begge disse landene har satset mye på tiltaket. I Norden for øvrig er situasjonen slik mht DS Label: Danmark: 1 (!), Island: 7 (!), Finland: 23, Sverige: 22.

ECTS Label og DS Label i 2013 – fornyelse av godkjenninger
Ordningen med Label som et kvalitetsstempel for utdanningsinstitusjonene vil fortsette også i de kommende årene, og selv om det ikke er kommet spesifisert informasjon om frister etc, er det grunn til å regne med at opplegget vil bli om lag som i 2012. SIU vil avholde veiledningsseminar i vår, og prøvesøknadsrunde med tilbakemeldinger, slik som i 2012. Siden tildeling av Label er tidsbegrenset, vil de institusjonene som fikk sin Label i 2009 måtte søke på nytt i 2013. Muligens vil dette også gjelde tildelingene fra 2010, men dette vil bli avklart når informasjon om søknadsrunden foreligger.

Seminar om vitnemålstillegg og FS
Seminaret, som ble arrangert som en direkte følge av diskusjonene på veiledningsseminaret for DS Label i januar 2012, bl hold i Oslo 6. desember. Oppslutningen var svært god, og påmeldingen måtte stoppes på vel 80 deltakere. De aller fleste institusjonene var representert, og SIU tar oppslutningen som et tegn på en økende forståelse for betydningen av vitnemålstillegget som et viktig dokument både for kandidaten, mottakende utdanningsinstitusjoner og framtidige arbeidsgivere. Presentasjonene fra seminaret kan du finne her.

Workshop med fokus på innholdet i vitnemålstillegget
Mens tildeling av DS Label i stor grad reflekterer en slags ytre kvalitet, dvs at ting gjøres på riktig måte, har gjennomgangen av vitnemålstillegg fra mange institusjoner og fagmiljøer vist at det er til dels store utfordringer mht det reelle innholdet, dvs beskrivelsen av faglig innhold etc. Bolognaekspertene i Norge vil framover jobbe mer med innholdskomponenten i DS, og vil i første omgang arrangere en workshop, med representanter for noen få fagmiljøer, med sikte på å utarbeide gode eksempler og maler. Workshopen vil bli holdt senere på våren, og mer informasjon vil følge.

Bolognaprosessen utvides
Antall land som deltar i Bolognaprosessen øker stadig, og det er nå 48 land som deltar. Siste nye medlemsland (48) er Armenia, og nr 47 var Kazakhstan. Med opptak av land som både allmennpolitisk og utdanningspolitisk kan sies å ligge et stykke unna Bolognaprosessens «kjernetropper», skapes nok en del nye spenninger i prosessen og større sprik mellom deltakerlandene. På den annen side bør interessen for å delta, også fra litt «fjerne» land, ses på som en anerkjennelse av det som har blitt gjort i prosessen så langt, og det er positivt at stadig flere land vil forplikte seg på prinsippene om gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner osv, slik disse er formulert både i Lisboakonvensjonen og Bolognaerklæringen.

Armenia skal være vertsnasjon for neste ministermøte, i 2015,og er dermed også sekretariat for Bologna Follow Up Group (BFUG) i perioden fram til dette. Les mer om Bolognaprosessen på: www.ehea.info

Bolognaekspertene i Norge
Bolognaekspertene i Norge kan bidra i institusjonsinterne prosesser knyttet til implementering og kvalitetsforbedring av elementer knyttet til Bolognaprosessen/Kvalitetsreformen. For mer informasjon, kontakt frank.moe@siu.no.
Les mer om Bolognaekspertene her.


Sist oppdatert av Trym Holbek (01.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol