«Formuende, middelmådige og fattige. Den sosiale sammensetning i Stavanger 1661–1801»


Ny bok fra AM-forlag. AmS-Varia 54 tar for seg den sosiale strukturen i Stavangers befolkning i perioden 1661–1801. Det dreier seg om Tone Daasvands publikasjon «Formuende, middelmådige og fattige. Den sosiale sammensetningen i Stavanger 1661–1801». Det er en bearbeidet versjon av hennes masteroppgave i historie ved Universitetet i Bergen.

Dette er første gang det er blitt gjort en systematisk studie av sosiale forhold og sosiale forskjeller av norske bybefolkninger gjennom hele enevoldstiden. Boka analyserer stavangerbefolkningens sosiale sammensetning ved å undersøke befolkningsveksten, yrkesfordelingen, velstandsfordelingen og husstandenes størrelse og sammensetning ved fire forskjellige tidspunkt mellom 1661 og 1801, beskriver og prøver å finne forklaringer til endringene. Den undersøker også om det foregikk noen sosial mobilitet mellom de sosiale lagene og/eller en sidelengs mobilitet mellom profesjonsgrupper innenfor de sosiale lagene.

 Middelalderbyen Stavanger, grunnlagt ca. 1125, var opprinnelig et av Norges fire geistlige og administrative sentra. Spesielt fra de siste tiårene av 1500-tallet opplevde byen en økonomisk ekspansjon og det vokste fram et sterkt borgerskap. Tidlig i enevoldstiden, i 1682, ble senteret for stiftamtet flyttet til kongens egen by Christiansand. Samtidig ble Stavanger rammet av en ødeleggende bybrann, mistet byprivilegiene noen år, opplevde svikt i fisket og en omfattende epidemi tok livet av over en femtedel av byens befolkning.

Gjennom hele perioden 1661–1801 hadde Stavanger liten eksport og var presset fra flere kanter. I nord dominerte landets største by Bergen og sør for Stavanger lå Christiansand. I sør og øst sto trelasthandelen og bergverksdriften sterkt i de nyanlagte byene. Kongens privilegiepolitikk førte også til konkurranse fra de omkringliggende bøndene, og utenlandske handelsfolk dro heller direkte til og fra Ryfylke enn via byen.

 Stavangers egen politiske og økonomiske historie, norsk byutvikling generelt og nasjonalt og internasjonalt samfunnsutvikling er tatt i betraktning i analysen av den sosiale strukturen i Stavanger og dens utvikling i løpet av enevoldstiden.


Sist oppdatert av Ingund Svendsen (24.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol