Utlysning - Midler til læringsmiljøfremmende tiltak


Fristen for å søke midler er 1. mai! Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr. 300.000,- til finansiering av prosjekter eller tiltak som bidrar til å fremme læringsmiljøet for studentene ved Universitetet i Stavanger i studieåret 2013/2014. Søknadsfristen er satt til 1. mai 2013.

Slike midler har blitt lyst ut årlig gjennom Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU) som har som målsetting å være med på å skape et aktivt læringsmiljø. Med læringsmiljø forstås universitetets fysiske områder og all aktivitet som påvirker læring og undervisning ved Universitetet i Stavanger. KLU ønsker å støtte opp under prosjekter og tiltak som bidrar til et bedre læringsmiljø.

KLU har vedtatt at midler kan tildeles prosjekter eller tiltak som legger til rette for studenters læring, faglig og pedagogisk innenfor rammen av ett eller flere av følgende vilkår:

  • Prosjektet/tiltaket retter fokus på det digitale læringsmiljøet ved UiS
  • Prosjektet/tiltaket fremmer universell utforming av læringsmiljøet ved UiS
  • Prosjektet/tiltaket søker å bedre læringsmiljøet for minorittsspråklige studenter
  • Prosjektet/tiltaket er tverrfaglig
  • Prosjektet/tiltaket er nyskapende og kreativt i læringsmiljøsammenheng
  • Prosjektet/tiltaket har overføringsverdi til andre fagmiljøer
  • Prosjektet/tiltaket er ikke av driftsmessig karakter, søknad om støtte til studietur, eller har karakter av ordinære studentassistentordninger.  Dette bør fakultetene og instituttene ta inn i egne budsjetter.  

Tildeling av et enkelttiltak kan ikke overstige kr. 50.000. Kvalitets- og læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for tildeling av disse midlene.

Utdanningsdirektøren mener tildeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak etter søknad vil kunne stimulere til økt innsats for videreutvikling av læringsmiljøet ved universitetet.

 Søknadsfrist settes til 1. mai 2013.

Alle fagmiljøer, samt alle enkeltpersoner i teknisk-administrative stillinger eller vitenskapelige stillinger som jobber for et bedre læringsmiljø for studentene ved UiS kan søke midlene. Det bes om at korte søknader på maks to sider sendes tjenestevei fra fakultetene og andre enheter ved UiS.

Mottakere av midler avgir en rapport innen 1. august 2014 som kort skisserer prosjektet, framdriften og hvordan midlene er blitt disponert.


Sist oppdatert av Maren Anne Kvaløy (23.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol