Hva er god forskningsadministrasjon? Invitasjon til workshop og nettverksbygging i regi av NARMA


NARMA er et nyopprettet nasjonalt nettverk for profesjonalisering av forskningsadministrasjon ved universiteter og høyskoler. Den første workshopen i regi av NARMA finner sted på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 27. november 2012

Hva er god forskningsadministrasjon?

Innledning ved NTNUs prorektor Kari Melby

Hovedtema:

  • Excellence i forskning krever excellence i administrasjon
  • Hvordan bygge opp forskningsadministrative kompetansenettverk?
  • Prosjektprosessen fra A til Å: Hvordan starte og følge opp prosjektene bedre? Erfaringer med oppstartsmøter

Det legges opp til en kombinasjon av plenumsforedrag, case-presentasjoner og aktiv rundebordsdiskusjoner og
nettverksbygging.

Lenke til program og praktisk info
Påmeldingsfrist: 12. november
Påmelding

Om bakgrunnen for NARMA (Norwegian Association of Research Managers and Administrators)
Med stadig økende krav til eksternt finansierte forskningsprosjekter er det tilsvarende økte forventninger til en
effektiv og kompetent forskningsadministrasjon. Konferansen “Profesjonalisering av forskningsadministrasjon?
på vei mot et norsk nettverk?” på Gardermoen 12. – 13. april 2012 viste at tiden er mer enn moden for et forskningsadministrativt nettverk i Norge som vil kunne bringe forskningsadministratorer og ledere sammen i et
faglig felleskap. Som en oppfølging av konferansen nedsatte UHR styringsgruppe for etablering av Norsk
forskningsadministrativt nettverk – NARMA, som nå er i ferd med å utvikle forslag til vedtekter og organisering av
et fremtidig NARMA. Nettverket retter seg i første omgang mot personer som jobber med
forskningsadministrasjon på alle nivå i UH-sektoren, f.eks. som:

  • rådgiver, forskningskonsulent eller annen saksbehandler som bistår forskere eller forskergrupper med å finne utlysninger, utforme søknader og budsjetter, følge opp prosjekter og å skrive rapporter til NFR eller EU.
  • mellomleder med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet
    eller avdeling
  • leder med overordnet ansvar for eksternt finansiert forskning (forskningsdirektør, forskningsdekan, el.lign.)
  • ledere og ansatte i Forskningsrådet, særlig de som samarbeider med UH-sektoren.

Tiltaket er initiert av UHR med en startfinansiering fra Kunnskapsdepartementets SAK-midler (SAK = samarbeid,
arbeidsdeling og konsentrasjon).


Sist oppdatert av Karoline Høibo (31.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol