Invitasjon til innspill - Regionale Forskningsfond Vestlandet


Fylkesrådmannen inviterer til innspill til Fylkeskommunenes utkast til "Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet" før behandling i fylkestingene i desember. Frist: utgangen av oktober. Merk nytt tema: "Vestlandet 2025".

Regionalt forskingsfond Vestlandet er et felles fond for de tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Fondet er ett av syv forskingsfond som Stortinget etablerte som en del av forvaltningsreformen i 2010. Regionalt forskingsfond Vestlandet får årlig tilført en bevilgning på ca. 30 mill. Sekretariatet for Regionalt forskingsfond Vestlandet er etablert i Bergen i regi av Hordaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har representanter i sekretariatet. Fondet ledes av et styre bestående av folkevalgte (alle de tre fylkesordførerne er medlemmer av styret), representanter fra næringsliv og forskningsinstitusjoner på Vestlandet. Styrets leder i inneværende valgperiode er fylkesordføreren i Sogn og Fjordane.

Det er fondets styre som både fastsetter retningslinjer for fondets arbeid og innvilger søknader (søknader til hovedprosjekt avgjøres etter innstilling fra Norges forskningsråd og etter at søknadene er vurdert etter samme mal som Forskningsrådet ellers bruker). Styret for Regionalt forskingsfond Vestlandet fastsetter retningslinjer og tema for utlysingene på bakgrunn av en bestilling fra fylkeskommunene.

Drøftingsutkast til "Bestilling til RegionaIt forskingsfond Vestlandet" (pdf) er utarbeidet i fellesskap med fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Hordaland. Utkastet tar utgangspunkt i en felles FoU-strategi fylkeskommunene utarbeidet og vedtok i 2009.

Utkast til "Bestilling til Regionalt forskingsfond Vestlandet" gir forslag til følgende prioriterte forskingstema på Vestlandet:

• Forskingstema Energi
• Forskingstema Mat
• Forskingstema Reiseliv og opplevinger
• Forskingstema offentlige utviklingsoppgaver
• Vestlandet 2025 (nytt)

Utgangspunktet for Regionalt forskingsfond Vestlandet er at aktuelle prosjekt innen de tre første temaene skal være forankret i en eller flere bedrifter. Innen offentlige utviklingsoppgaver må søkerne være offentlige aktører. For temaet "Vestlandet 2025" er det åpnet for at FoU-institusjoner kan søke.

Bestillingen til Regionalt forskingsfond Vestlandet skal forelegges fylkestingene til behandling. I Rogaland vil dette skje i desember. Som en del av saksbehandlingen før saken legges fram for fylkestinget, anmodes bedrifter, FoU-institusjoner, kommuner og offentlige institusjoner mv. om å gi innspill til utkastet til bestilling som nå foreligger:

• Er forskingstemaene relevante for bedrifter og institusjoner i Rogaland?
• Er det tema som savnes?
• Temaene er relativt generelt beskrevet. Bør temaene spisses noe mer? I tilfelle hvordan?
• Andre problemstillinger?

Innspill/kommentarer til bestillingen kan gjøres på følgende måter:

1. Skriftlig innspill til fylkesrådmannen innen utgangen av oktober.

2. Innspill i egne høringsmøter:
Stavanger: 17. oktober kl. 14.00–15.00 i Måltidets Hus på Ullandhaug, møterom 3.
• Haugesund: 25. oktober kl. 13.00 i lokalene til Haugaland Vekst i Karmsundgt. 51.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (05.10.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no