Regionale Forskningsfond Vestlandet lyser ut nye midler


Det lyses ut midler innen fire tematiske hovedområder: Bærekraftig matproduksjon, energi og maritim, offentlige utviklingsoppgaver, reiseliv. søknadsfrist er 5. september

Det lyses ut midler til både forprosjekter og hovedprosjekter. For hovedprosjekter kan det søkes om inntil 1 million kroner årlig over tre år. Søknadsfristen er 5. september (søknaden vil da bli behandlet i hovedstyret 18. desember)

Fondet kan tildele inntil 24,5 millionar til hovudprosjekt i 2012.

For regionale bedriftsprosjekt, altså forsking på temaområdene bærekraftig matproduksjon, energi og maritim sektor og reiseliv, gjelder følgende:

  • Prosjektansvarlig søker skal være en bedrift eller et konsortium av bedrifter fra Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane. Det omfatter enkeltbedrifter med FoU-erfaring, enkeltbedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner, konsortium av bedrifter eller konsortium av bedrifter i samarbeid med FoU-institusjoner.
  • Fondet vil prioritere søknader fra små eller mellomstore bedrifter som samarbeider med FoU-institusjoner.
  • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller flere stipend og direkte prosjektutgifter.
  • Dersom det er mulig, er det ønskelig at søker legger til rette for å bruke nærings-ph.d.-ordningen til Forskningsrådet.
  • Det er krav om minst 50 % egenfinansiering i form av økonomiske midler og/eller arbeidsinnsats.
  • Det er krav om at søkerne vurderer om det er grunnlag for tilskudd fra Skattefunn-ordningen. Der slik finansiering er mulig, er maksimalt tilskudd fra RFF Vestlandet 35 %, slik at samla offentlig tilskudd i prosjektet blir maksimalt 50 %. For meir informasjon om Skattefunn, se: www.skattefunn.no

For regionale offentlige prosjekt, altså forskning på temaområdet offentlige utviklingsoppgaver, gjelder følgende:

  • Prosjektansvarlig søker skal være en kommune, en fylkeskommune eller en sammeslutning av slike, innenfor fondsregionen. FoU-institusjon i prosjektet kan velges fritt uavhengig av geografisk tilhørighet.
  • Kostnader som normalt gir grunnlag for støtte er relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av eksterne FoU-tjenester, ett eller fleire stipend og direkte prosjektutgifter.
  • Det er krav om minst 30 % egenfinansiering i form av økonomiske midler og/eller arbeidsinnsats.
  • Undertema er: Folkehelse i alt, tidlig innsats i et livsløpsperspektiv, Rolle og ansvar i utdanningssamfunnet/kompetansesamfunnet, Samfunnsutviklerrollen og Mer robust organisasjon

 

Les mer her

Full utlysningstekst ligger nå ute her

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, kontakt Forskningssekretariatet ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (15.06.2012)

Skriv ut artikkel print symbol