ERASMUS Ansatt- og lærerutveksling 2012-2013


Ansatte som ønsker midler til partnerbesøk eller annen kompetanseheving for studieåret 2012/2013 kan nå søke om Erasmusstipend. Søknadsfrist er satt til 1. juni 2012.

Lærerutveksling
Vitenskapelig ansatte kan søke om lærermobilitetsstipend med formål å undervise selv ved en samarbeidsinstitusjon i Europa. Lærermobilitet gir gode muligheter til å knytte og opprettholde kontakt med utenlandske kolleger og lærersteder, og lærermobiliteten i Erasmusprogrammet har som mål å:

  • gi studenter som ikke kan delta i en mobilitetsordning muligheten til å dra nytte av den kunnskap og ekspertise lærere fra andre europeiske land besitter
  • fremme utveksling av pedagogisk ekspertise og erfaring
  • oppfordre høyere utdanningsinstitusjoner til å utvide og utvikle kursinnholdet og -utvalget de tilbyr

Ansattutveksling
Er du interessert i et utenlandsopphold for å gå på språkkurs, delta på kurs / konferanser eller få annen form for opplæring? Internasjonalt kontor kan i studieåret 2012/2013 tildele stipend til kortere opphold ved et universitet eller en annen bedrift, organisasjon eller institusjon i EU-landene. Ordningen er en del av Erasmus-programmet i EUs program for livslang læring (LLP), og går under navnet "ansattmobilitet". Hensikten med stipendet er å stimulere den internasjonale aktiviteten ved UiS. Alle ansatte, også ansatte i teknisk – administrative stillinger, kan søke. Stipendet skal brukes til egen kompetanseheving, og tildeles i hovedsak til partnerbesøk, seminar/konferansedeltakelse, og i mindre grad til rene språkkurs (jf. EU-kommisjonens LLP-guide).

Søknadsfrist
For studieåret 2011/2012 er felles søknadsfrist for ansatt- og lærerutveksling: 1. juni 2012

Du finner søknadsskjema, vilkår og praktiske forhold på ansatt.uis.no/internasjonalt


Sist oppdatert av (21.05.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
LLP Erasmus logo
Senter for internasjonalisering av utdanning logo
ERASMUS

Erasmusprogrammet tilhører EU sitt Program for Livslang Læring (LLP 2007-2013), og tilbyr blant annet mobilitetsstipend for studenter og ansatte.

Mer informasjon om Erasmus

Kontaktperson:
Trym N. Holbek
Internasjonalt kontor
Tlf. 31322