Saker til styremøtet 18.4.


Økonomisk prognose, bemanningsplaner og gjenetablering av ingeniørstudier er blant de viktigste sakene på styremøtet 18. april.

Her er en oversikt over sakene styret skal behandle på onsdag:

Mer ekstern finansiering
Universitetsdirektøren legger fram prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet for perioden 2012-2015. Her går det fram en vil måtte forvente at det økonomiske handlingsrommet (midler til drift) gradvis vil forverres i årene som kommer. Dette skyldes høyere forventet realvekst i lønnskostnadene enn det som forventes på inntektssiden.

Universitetsdirektøren mener prognosen understreker viktigheten av fortsatt å holde fokus på nødvendig omstilling av aktivitetene for å frigjøre midler til videre utvikling.

UiS bruker, sammenlignet med de etablerte universitetene, relativt sett mer av ressursene på utdanning, og har ekstra store utfordringer med å finne økonomisk rom for satsning på forskning. Universitetet blir dermed stadig mer avhengig av ekstern finansiering for å styrke forskningen.

Universitetsdirektørens forslag til vedtak: Styret tar de treårige prognosene per april 2012 til orientering

Bemanningsplanene er klare
Som et tiltak under prosjektet ”Balansert omstilling for utvikling” har styret tidligere vedtatt at det skal utarbeides bemanningsplaner for alle enheter for perioden 2012-2016. Dette skal sikre en langsiktig planlegging av fremtidig bemanning.

Planene skal legges ut fra realistiske forventninger om tilgjengelige økonomisk ressurser (prognoser) i perioden, og planene skal sammenholdes med eksisterende mannskapsstyrke.

Universitetsdirektørens forslag til vedtak:
1. Styret tar enhetenes bemanningsplaner for perioden 2012-2016 til orientering.

2. Styret forutsetter at bemanningsplanene videreutvikles slik at de blant annet:
a. gir tilstrekkelig beslutningsstøtte ved personalplanlegging, herunder tiltak for å styrke fremtidig rekrutteringsgrunnlag, behov for kompetanseutvikling og omstilling
b. utarbeides på et nødvendig detaljeringsnivå samtidig som de enkelt kan vedlikeholdes ved endringer i strategi-, handlings- og aktivitetsplaner, samt endrede forventninger om tilgjengelige økonomiske ressurser.
c. rapporteres etter en fastsatt mal som gjør det mulig å aggregere bemannings-/kompetanse-behovet på institusjonsnivå

3. Oppdaterte treårige bemanningsplaner legges årlig frem for styret i forbindelse med budsjettsaken, første gang i juni 2013.

Ny rammeplan for ingeniørutdanningen
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) søker om reetablering av bachelorprogram i ingeniørfag med oppstart høsten 2012. Til grunn for reetableringen ligger ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.

Ved fakultetet har arbeidet med omleggingen pågått over lang tid, og den foreslåtte reetableringen synes godt forankret i fakultetets handlingsplan for perioden 2012-2014 der arbeidet omtales som prioritert aktivitet i planperioden.

Fakultetet presiserer i søknaden at omleggingen dreier seg om en reetablering av allerede etablerte studier, og ikke innebærer etablering av noen nye program. Fakultetet opplyser videre at det totale antallet studenter ved utdanningen antas å være det samme som tidligere.

Universitetsdirektørens forslag: Universitetsstyret etablerer følgende bachelorprogram i ingeniørfag for oppstart høsten 2012:

• Bachelor i ingeniørfag, bygg med studieretninger innen
o Byutvikling og urban design
o Konstruksjonsteknikk
o Teknisk planlegging

• Bachelor i ingeniørfag, elektro med studieretninger innen
o Industriell automatisering
o Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

• Bachelor i ingeniørfag, data
• Bachelor i ingeniørfag, kjemi og miljø
• Bachelor i ingeniørfag, maskin
• Bachelor i ingeniørfag, petroleumsgeologi
• Bachelor i ingeniørfag, petroleumsteknologi med studieretninger innen
o Reservoar
o Boring
o Produksjon

Tre nye doktorer
Tre nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Mari Mæland Nilsen har disputert med avhandlingen “Plasma proteomic profiling of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water and alkylphenols”.
Jon Tømmerås Selvik har disputert med avhandlingen “Contributions to treatment of uncertainty in reliability and risk informed operations & maintenance planning”.
Marivi N. Moen har disputert med avhandlingen ”Mechanisms and structures in DNA base lesion repair”.

Universitetsdirektøren legger fram forslag om at disse tre kreeres til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Andre saker på sakskartet:

  • UiS’ medlemsskap i Scholars at Risk
  • Justering av forskrift for phd-graden
  • Politikk for immaterielle rettigheter (IPR) ved UiS
  • Ansettelse av instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap
  • Årsmelding for klagenemnda ved UiS
  • Årsrapport HMS 2011


 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (26.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS-logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no