UiS og UiB sammen om kiropraktikk


Universitetetene i Stavanger og Bergen går sammen for å etablere en nasjonal femårig mastergrad innen kiropraktikk. Vestlandet tar dermed opp kampen om denne utdanningen med Universitetet i Oslo. Leder av Norsk Kiropraktorforening, Jakob Lothe, er glad for at UiS er blant kandidatene.

I Stortingsmeldingen om framtidens utdanning i helse- og sosialfag, som ble lagt fram 17. februar, foreslår regjeringen å etablere en norsk kiropraktorutdanning. De aktuelle kandidatene for en slik utdanning, UiS, UiB og UiO, har blitt bedt om komme med sine forslag til en modell for etablering.

Sammen med Universitetet i Bergen har UiS nå levert sitt forslag til departementet om hva en femårig mastergrad ved de to universitetene vil inneholde hvis utdanningen legges til Vestlandet.

Glade for forslaget
– Det er gledelig å kunne konstatere at universitetene i Stavanger og Bergen har lykkes i å få på plass et forslag til en modell for en kiropraktorutdanning som samsvarer med de standarder Norsk Kiropraktorforening har, sier leder av NKF, Jakob Lothe.

– I forslaget til modell fra de to universitetene er det tydelig at de ser hvilke ressurser som trengs for å opprette en slik utdanning, sier Lothe, som føler en stor glede ved at det nå endelig kan bli etablert en kiropraktorutdanning i Norge.

Gjennom 12 år har NKF jobbet for å få realisert en slik utdanning og på denne veien har Lothe blant annet samarbeidet tett med miljøet i Stavanger.  

– Vi har hatt et godt samarbeid med Stavanger-miljøet siden 2002. Nå er vi veldig fornøyd med at tre universiteter, og blant dem to ledende medisinske fakultet, har meldt sin interesse for en slik etterlengtet kiropraktorutdanning, sier Lothe.

Også forskningsdirektør ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Stein Tore Nilsen, er fornøyd med at UiS nå er et skritt nærmere kiropraktorutdanning.

– Vi er veldig glad for at UiS er blant kandidatene til denne utdanningen. Og vi er klar for å samarbeide med UiS om en slik utdanning, dersom den blir lagt til Vestlandet, sier Nilsen.

En gledens dag
– Dette er en gledens dag både for oss og for våre samarbeidspartnere, sier rektor Marit Boyesen ved UiS, etter å ha signert svarbrevet til Kunnskapsdepartementet med forslag til modell for kiropraktorutdanningen.

Tilsvarende brev er signert og sendt til departementet av UiB-rektor Sigmund Grønmo.

I den foreslåtte studiemodellen skal studentene ta første halvannet til to år i Bergen, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Deretter skal studentene ta de øvrige semestrene ved Universitetet i Stavanger. I studieløpet inngår det også et opphold ved en samarbeidende institusjon i utlandet.

UiS og UiB planlegger et årlig opptak av 30 studenter, som gir 150 studenter totalt når utdanningen er fullt utbygd. Forutsatt raske nasjonale beslutninger og fullfinansierte studieplasser, er det en mulighet for at de første studentene kan begynne allerede høsten 2013.

– Muskel- og skjelettlidelser er blant de hyppigste årsakene til uføretrygd i Norge og andelen eldre mennesker i befolkningen vil øke. De neste tiårene vil flere av dem trenge behandlinger for muskel- og skjelettlidelser. Samtidig studerer om lag 300 nordmenn kiropraktikk i utlandet. Det er på tide vi får en egen kiropraktorutdanning i Norge, og da aller helst på Vestlandet, sier Boyesen.

Langvarig satsing
Det er nå snart ti år siden UiS sammen med Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norsk Kiropraktorforening (NKF) startet arbeidet med å legge til rette for en kiropraktorutdanning i Stavanger. Gradvis er et fag- og forskningsmiljø innen muskel- og skjelettlidelser i regionen blitt bygget opp.

UiS-rektoren har vært med på hele prosessen med å få en slik utdanning til UiS, først som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og dernest i rollen som rektor. Denne dagen var derfor stor for henne personlig.

I 2004 kom det et stortingsvedtak om å legge til rette for en kiropraktorutdanning i Norge og styret ved UiS (daværende HiS) stilte seg da positive til å jobbe for en etablering av kiropraktorutdanning i Stavanger.

I 2008 gikk UiS og SUS sammen om to stipendiatstillinger i kiropraktikk. Begge prosjektene ble ledet av professor Jan Petter Larsen ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelseshemninger (NKB) ved SUS.

I 2009 kunne UiS, gjennom UiS Pluss, tilby det første etterutdanningskurset for kiropraktorer i Norge. Et kurs som har blitt obligatorisk for turnuskandidater og veiledere innen kiropraktikk i landet. Gjennom midler fra Universitetsfondet for Rogaland fikk UiS deretter ansatt anerkjente Alan Breen som professor II i kiropraktikk.

I 2010 kunne UiS og NKF, gjennom UiS Pluss, også tilby det første studiepoenggivende kurset for kiropraktorer i Norge. Gjennom videreutdanningskurset, i form av et ”forskningsverksted”, skulle kandidatene inspireres til framtidige forskningsprosjekter innen kiropraktikk.

I fjor fikk UiS også på plass en samfunnsvitenskapelig ph.d-grad med spesialiseringsretning innen helse og medisin. Dernest ble et eget nettverk for medisinske vitenskaper etablert ved universitetet, blant annet for å jobbe med satsingen på kiropraktikk. Og det er allerede nå tatt opp tre kiropraktorer som ph.d.-kandidater innenfor helse og medisin.

Sterke sammen
UiS-rektor Marit Boyesen roser Norsk kiropraktorforening, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Universitetet i Bergen for godt samarbeid på veien mot en mulig etablering av en kiropraktorutdanning på Vestlandet.

Partene i denne Vestlandssatsingen vil også samarbeide internasjonalt innen forskning på kiropraktikk. UiS har allerede samarbeidsavtaler med Anglo European College of Chiropractic (AECC) i England og kiropraktorutdanningen i Danmark.

Departementet har ennå ikke tatt stilling til om det skal foreslås oppretting og finansiering av studieplasser innenfor kiropraktorutdanning. Dette vil være en del av de ordinære budsjettprosessene.

Les mer om Stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd: Samspill i praksis

Les også:
Søker forskertalenter innen kiropraktikk
Nettverk for medisinske vitenskaper


Sist oppdatert av Silje Stangeland (08.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS-rektor Marit Boyesen signerer svarbrevet til Kunnskapsdepartement om kiropraktorutdanning på Vestlandet
ET SKRITT NÆRMERE: 29. februar signerte UiS-rektor Marit Boyesen svarbrevet fra UiS og UiB til Kunnskapsdepartement med planen for etablering av en kiropraktorutdanning på Vestlandet. Samtidig signerte rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, tilsvarende brev som nå er sendt til departementet.
Leder av Norsk Kiropraktorforening, Jakob Lothe (Foto: NKF)
GLAD FOR SATSINGEN: – Det er gledelig å se at UiS og UiB har lykkes i å få på plass et forslag til en modell for en kiropraktor-utdanning som samsvarer med de standarder Norsk Kiropraktorforening har, sier leder av NKF, Jakob Lothe, som i 12 år har jobbet for å få en slik utdanning i Norge. (Foto: NKF)
Kiropraktorutdanning

Omtrent 300 nordmenn studerer kiropraktikk i utlandet hvert år, de fleste i England, Danmark, Australia og USA.

Kiropraktor er en av tre autoriserte helseprofesjoner per i dag som ikke har tilbud om norsk utdanning.

Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd: Samspill i praksis