Utlysning av læringsmiljøprisen for studieåret 2011/2012


Nå kan studenter og ansatte melde inn forslag til verdige kandidater for Læringsmiljøprisen for inneværende studieår. Fristen for innlevering av begrunnet forslag er 1. mai.

Styret ved Universitetet i Stavanger har fastsatt at pris for godt læringsmiljø ved UiS skal deles ut årlig. Prisen er opprettet på bakgrunn av vedtak i Læringsmiljøutvalget (LMU) i sak 25/05 og 05/06.

Det er vedtatt følgende statutter for Læringsmiljøprisen:

• Prisens formål er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

• Prisen tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt), en administrativ enhet eller en annen enhet ved UiS med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.

• Prisen er på kr. 30 000,-, samt diplom.

• Prisen skal i sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker.

• Forslag kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være begrunnet og ledsaget av egnet dokumentasjon.

• Ingen kan få prisen mer enn en gang innen en femårsperiode.

• Prisen deles kun ut når et enstemmig KLU innstiller til det.

• KLU gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor ved den årlige åpningen av studieåret.

I styresak 122/10 ble strategidokumentet for Universitetet i Stavanger 2011/2020 diskutert. Et av punktene her var rektormøtets forslag til tverrgående satsningsområder for neste handlingsplanperiode frem mot 2014. Styret gjorde følgende vedtak:

”Styret slutter seg til de tverrgående satsningsområdene for handlingsplanperioden 2012-2014:
a) Læringsmiljø, utdanning og undervisning
b) Ekstern finansiering”

Dette er et viktig vedtak for KLU, og vil forhåpentligvis medføre et økt fokus på læringsmiljø som tema generelt, og på KLUs arbeid spesielt. På denne bakgrunn er det også viktig at fagmiljøene og andre som jobber med studenter og læringsmiljø vurderer denne utlysningen og kommer med forslag til kandidater. Også studenter kan nominere kandidater til læringsmiljøprisen.

Vinneren får betydelig oppmerksomhet og prisen deles høytidelig ut ved semesterstartåpningen i august 2012.

Fristen for å sende inn forslag er 1. mai 2012.

Forslag sendes til Utdanningsdirektøren, som registrerer innkomne søknader og forbereder sak til KLU i møtet i juni 2012.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (27.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no