Læringsutbytte i høyere utdanning


Stadig flere tar høyere utdanning, men vi vet lite om studentenes læringsutbytte. OECD har tatt initiativet til en internasjonal studie der en undersøker muligheten for å kartlegge studentenes læringsutbytte. 300 studenter fra Universitetet i Stavanger deltar.

Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO) er en studie som skal måle og sammenlikne læringsutbytte i høyere utdanning.
Mulighetsstudien skal måle generelle ferdigheter som kritisk tenkning, analytisk resonnering, problemløsning og skriveferdigheter. Dette er ferdigheter som man tilegner seg uavhengig av fagtilknytning, og oppgavene er utformet slik at alle skal kunne svare på dem.

300 UiS-studenter deltar
300 studenter som går tredje året i bachelorgraden eller tredje året på en av profesjonsutdanningene, er trukket ut til å delta. Studentene skal besvare en langsvarsoppgave / scenariooppgave og de skal svare på en multiple choice oppgave. Scenariooppgaven er utviklet i Amerika for å teste generelle ferdigheter blant college-studenter på lavere grad. Multiple-choice-oppgaven er laget i Australia.

Begge disse testene er utprøvd i de land der de er utviklet, men ikke testet internasjonalt. Ved at dette testverktøyet benyttes internasjonalt representerer AHELO studien noe helt nytt både metodisk og faglig. Ved å delta i denne undersøkelsen er studentene ved UiS med på å forme hvordan læringsutbytte skal undersøkes på tvers av institusjoner og land.
Testen tar ca 2,5 timer og gjennomføres i datarom på universitetet i perioden 10. februar til 23. mars. Studentene som er trukket ut til å delta vil få en e-post om dette en av de nærmeste dagene.

Også vitenskaplig ansatte er invitert til å delta i studien gjennom et spørreskjema der ulike kontekstvariabler kartlegges. Dette er for eksempel undervisningsformer, studentenes forutsetninger og nivå og andre bakgrunnsfaktorer. 60 vitenskapelig ansatte vil i løpet av våren motta spørreskjema som skal besvares.

AHELO er en studie der en skal undersøke om det finnes holdbare vitenskapelige metoder for å måle og sammenligne læringsutbyttet mellom ulike institusjoner i ulike land. Foruten at UiS deltar Universitetet for miljø- og biovitenskap, NTNU, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Vestfold. Universitet og høgskoler fra Colombia, Egypt, Finland, Korea, Kuwait, Mexico, Slovakia og USA deltar også.

I Norge er AHELO organisert som et prosjekt under Kunnskapsdepartementet og administrert av Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Det er knyttet store forventninger til AHELO. Både nasjonalt og internasjonalt er det investert mye ressurser i dette prosjektet og det er stor nasjonal og internasjonal interesse knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater.

Ved UiS er rådgiver Marit Cecilie Farsund i Utdanningsavdelingen ansvarlig for gjennomføringen av testen. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon: marit.c.farsund@uis.no eller tlf.: 51833038.

Du kan også lese mer om AHELO på Kunnskapsdepartementets eller OECD's nettsider.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (03.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol