Høring om retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS


Utdanningsdirektøren sender herved reviderte Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger på intern høring.

NOKUTs Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (tilsynsforskriften, vedtatt 27.01. 2011) og Kunnskapsdepartementets Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (vedtatt 01.02.2011) fastsetter grunnleggende forutsetninger for akkreditering av studier samt spesifikke krav knyttet til plan for studiet, fagmiljø tilknyttet studiet, støttefunksjoner og infrastruktur.

De nye forskriftene, samt innføringen av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, har tydeliggjordt et behov for å revidere UiS sine egne retningslinjer for studieprogramarbeid slik at disse harmonerer med nasjonale forskrifter for kvalitetskrav for akkreditering av studier i høyere utdanning.

På bakgrunn av dette har en arbeidsgruppe våren og sommeren 2011 utarbeidet reviderte Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger og Mal for søknad om etablering av emner og studium ved Universitetet i Stavanger. Gruppen besto av representanter fra fakultetene, Utdanningsavdelingen, Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring, Enhet for studentservice og Uniped.

Høringsuttalelser kan sendes Utdanningsavdelingen ved rådgiver Marit Cecilie Farsund eller rådgiver Inger Thorshaug.

Høringsfristen er fredag 6. januar 2012.

Vedlegg:
Høringsbrev (pdf, 85 kb)
Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved UiS (pdf, 790 kb)
Mal for søknad om etablering av emner og studium ved UiS (pdf, 800 kb)


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (09.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol