Utlysning av midler for styrket kjønnsbalanse


Komité for kjønnsbalanse i forskning lyser ut midler til nettverk for å styrke kjønnsbalansen blant forskere. Det er satt av en totalramme på 500 000 kroner til tiltaket, og det er mulig å søke om inntil 50 000 kroner. Søknadsfristen er 1. november 2011.

Mange forskere hevder at nettverk er viktig for å lykkes med forskerkarrieren. Nettverkene kan være ved egen institusjon, nasjonalt eller internasjonalt. Ofte er slike nettverk uformelle og kollegiale, og de kan være springbrett for forskersamarbeid, publisering og andre forskningsrelaterte oppgaver.

Undersøkelser viser at flere kvinner enn menn savner et mer inkluderende arbeidsmiljø, og at en slik mangel er en vesentlig grunn til at de forlater forskningen. Det å opprette nettverk for kvinner kan spille en utslagsgivende rolle for bedre trivsel i tillegg til å styrke det faglige arbeidet. Dette er noe av bakgrunnen for at daværende Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning besluttet å undersøke om det er et behov for å støtte nettverk for kvinnelige forskere i Norge.

Fordi nåværende komité har navnet Komité for kjønnsbalanse vil det denne gang være mulig å søke om nettverksmidler til aktiviteter som skal bidra til bedre kjønnsbalanse i forskning.

Målgruppe for utlysningen
De som kan søke midler til nettverksvirksomhet er:

Allerede eksisterende nettverk, eller den/de som ønsker å etablere nettverk for kvinner innen tradisjonelt mannsdominerte fag og fagområder eller for menn ennen tradisjonelt kvinnedominerte fag og fagområder. Nettverket kan være for flere nivåer i karrierestigen, fra doktorgrad til professor. Målet er å fremme karrieren til det kjønn som er underrepresentert på neste nivå på karrierestigen, dvs der det for eksempel er kjønnsbalanse på doktorgradsnivå men store kjønnsforskjeller på førsteamanuensisnivå. Slike nettverk kan dessuten bidra til å skape en større kritisk masse innenfor fag og fagområder der kjønnsbalansen er svært skjev.

Selv om nettverk ofte er uformelle, må nettverkene det søkes støtte til være åpne nettverk for forskere fra målgruppen for aktiviteten på gjeldende nivå og/eller fag/fagområder. Kif-komitéen ønsker ikke å legge føringer på hva slags type nettverk dette skal være, eller innholdet på nettverksaktivitetene. Søkere må være flere personer som går sammen. Søknaden må støttes og underskrives av nærmeste leder ved institusjonen. Søknader der institusjonen selv bidrar med deler av finansieringen vil bli prioritert.

Avhengig av søknadenes kvalitet er det satt av en totalramme på 500 000 kroner til tiltaket. Det er mulig å søke om inntil 50 000 kroner.

Søknadsfrist 1. november 2011.

Søknaden sendes elektronisk til Komité for kjønnsbalanse i forskning og merkes med ”Søknad om nettverkstøtte” til e-postadresse: kif@uhr.no

Kontaktperson er Linda Marie Rustad: linda.rustad@uhr.no

Les mer om utlysningen


Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol