Utlysning 2012 i EUs Livslang Læring Program (LLP)


EU-kommisjonen har publisert årets utlysning i Livslang Læring-programmet (LLP) med søknadsfrister i februar-mars 2012.

Livslang Læring-programmet (2007-2013) er den europeiske unionens hovedsatsning på utdanningssamarbeid og mobilitet. Programmet omfatter ordninger for støtte til mobilitet, prosjekter, nettverksbygging, utvikling av kursmoduler og andre internasjonaliseringstiltak. Det mest kjente av ordningene er sektorprogrammet ERASMUS, som både studenter og ansatte benytter seg av til utveksling. Norge er gjennom EØS-avtalen fullt medlem i LLP-programmet, som gir oss adgang til alle ordningene i programmet.

Hvert år utlyser EU-kommisjonen midler gjennom LLP med strategiske føringer. Årets utlysninger preges av følgende prioriteringer:

  • "Develop strategies for lifelong learning and mobility
  • Encourage cooperation between the worlds of education, training and work
  • Support initial and continuous training of teachers, trainers and education and training institutions' managers
  • Promote the acquisition of key competences throughout the education and training system
  • Promote social inclusion and gender equality in education and training, including the integration of migrants and Roma"

En rekke av ordningene i LLP organiseres desentralisert gjennom høyere utdanningsinstitusjoner selv, og behandles i samarbeid mellom SIU og universitetet. Dette gjelder hovedsakelig ordningene rundt individuell mobilitet (utveksling). Søknader om midler knyttet til prosjekter eller nettverksbygging behandles derimot sentralt i EU-kommisjonen. Internasjonalt kontor er behjelpelig med støtte forberedelser til søknader, partnerkontakt og annet knyttet til dette arbeidet.

Link til utlysningsdokumentene:
Call for proposals 2012

 

 


Sist oppdatert av (19.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
LLP-programmet

LLP-programmet springer ut av EU sin strategi for utvikling (Lisboa-strategien, 2000), der utdanning og læring fremheves som viktig for unionens konkurranseevne på det globale markedet. I den nye strategien for årene frem mot 2020 har man plassert utdanning i sentrum for utvikling med vekt på "smart, sustainable and inclusive growth". Disse føringene gjør LLP svært viktig i europeisk sammenheng.

EU2020-strategien

LLP-programmet