Takk for oss!


Vår fireårsperiode nærmer seg slutten, og det er tid for noen ord fra det avtroppende rektoratet.

Det er enkelt å peke på positive utviklingstrekk ved UiS fra de siste årene. Vi har for det første fått videreutviklet utdanningsområdet; flere studieplasser, omorganisering og styrking av flere studieløp og økt studiepoengsproduksjon kan nevnes som eksempler.

Arbeidet med innføring av kvalifikasjonsrammeverket er godt i gang rundt på instituttene og vil være implementert i studieprogrammene i løpet av 2012.

Økt forskning
Også på forskningssiden peker pilene oppover; etableringen av programområder for forskning har vært vellykket, økningen i antall forskningspoeng er betydelig og antall disputaser nærmer seg nå et ønsket nivå vurdert i forhold til de stipendiatstillingene UiS rår over.

Dette gjenspeiles blant annet i kvalifiseringen av den vitenskapelige staben, med en stor økning i antall førstestillinger og professoropprykk.

UiS-organisasjonen har gjennomgått flere endringer i perioden. Innlemmingen av Arkeologisk Museum i UiS har vært et positivt grep med betydelige utviklingsmuligheter. Etableringen av Alumniordningen har fått god respons fra tidligere studenter og bør kunne bidra til en tettere kontakt med viktige samfunnsaktører.

Ny styringsordning
For dette rektoratet var innføringen av en mer demokratisk styringsordning ved UiS en viktig valgkampsak i 2007, og vi er selvsagt fornøyd med at det fra høsten vil være på plass styrer både på fakultets- og instituttnivå.

Vi ønsker de nyvalgte styrerepresentantene lykke til i arbeidet sitt og er glad for at StOr vil prioritere arbeidet med å kvalifisere studenter til disse viktige styrevervene. Vi takker for øvrig StOr for utmerket samarbeid i hele fireårsperioden.

Vårens kandidatundersøkelse bekrefter at studentene gjennomgående er fornøyd med sin studiettid ved UiS. Fortsatt har vi et forbedringspotensial, både innenfor enkelte studietilbud, men også med hensyn til å utvikle Campus Ullandhaug.

Åpningen av Studentenes hus i august og ferdigstillelse av mange studentboliger på vårt område vil forhåpentligvis være et godt svar på denne utfordringen.

UiS i god form
Det har vært kjekt å betrakte UiS-organisasjonen fra rektorposisjonen. Vi er stolt over å ha fått anledning til å representere vår stab av dyktige og positive medarbeidere både på administrativ og vitenskapelig side. Vi mener at UiS er i god form og vel forberedt på å møte de utfordringer som ligger foran oss.

Takk til alle medarbeidere for godt samarbeid. Vi ønsker den nye UiS-ledelsen lykke til med sitt arbeid.

God sommer til dere alle!

Aslaug og Egil


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (24.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol