Nyopprettet ressursgruppe for It's: learning


UiS har opprettet en ressursgruppe som arbeider for å øke kvaliteten på både It's: learning (ITL) som system og på faglæreres bruk av systemet. Ressursgruppen har representanter fra Uniped prosjektet, IT-avdelingen og StOr.

- Målsetningen vår er å bli en talsgruppe på vegne av faglig tilsatte og studenter slik at vi sørger for at kritiske innspill og forbedringsforslag når ledelsen i it’s:learning, sier Kjetil Dalseth.
Dalseth fungerer som systemansvarlig for it’s:learning på UiS.
- For øyeblikket er det viktigste spørsmålet som diskuteres hvordan vi kan sikre en mer ”sømløs” integrasjon av studentenes mailsystem inn i it’s:learning. Dette er noe som vi vil drøfte med it’s:learning på et møte her ved UiS allerede førstkommende tirsdag, forteller Dalseth.

- Videre skal ressursgruppen diskutere utvikling og forbedring av pedagogiske løsninger. I den forbindelse ønsker vi å invitere oss ut på fakultetene og gjerne instituttene, for å bistå faggrupper og faglærere i deres arbeid med å bruke it’s:learning til støtte for sin undervisning, sier Dag Husebø.

Husebø representerer UiS’ satsing på universitetspedagogikk inn i ressursgruppen for ITL.
- I stedet for å ”kjøre” mer sentraliserte og åpne kurser hvor ansatte inviteres til å følge et fast opplegg, er ideen at vi forsøker å komme i dialog med de vitenskapelig ansatte hvor vi sammen ser på deres behov når det gjelder eget fag og eventuelle behov på faggruppenivå. Det å komme i kontakt med faglærere som allerede har tatt i bruk it’s:learning på en hensiktsmessig og god måte, er også et poeng for vår egen læring, påpeker han.

Allerede mandag 6. juni forsøkes et slikt ”stunt” i samarbeid med TN. Førsteamanuensis Vegard Moen vil presentere sin bruk av muntlige tilbakemeldinger gitt til studentinnleveringer i pdf-dokumenter. Personer fra IT kommer også for å svare på eventuelle spørsmål om muligheter og begrensninger ved it’s:learning, i en diskusjon der fagansvarlige fra IMN og IDE, Stor, NettOp og instituttlederne på TN deltar.

- Vårt mål er å få i gang en diskusjon rundt bruken av it’s:learning og andre elektroniske verktøy på TN sier Peter Bergesen Kolstø, som er avdelingsingeniør på TN og initiativtaker for møtet.

- Arbeidet med å heve vår kompetanse i bruken av elektroniske verktøy og it’s:learning må skje i møtet mellom de hovedaktørene som forholder seg til verktøyene og systemet. Det må diskuteres og utveksles ideer og tips til hvordan man kan bruke verktøyet hensiktsmessig i forhold til den undervisningen som gis, sier Husebø.
Han er opptatt av at diskusjonen ikke er kontekstuavhengig, men må være nært knyttet til det faglige innholdet, og de rammer og målsetninger som undervisningen foregår i relasjon til.

Til høsten er målet for ressursgruppen å komme bedre i kontakt med det enkelte fagmiljø slik at nye møteplasser kan opprettes for å diskutere bruk og forbedring av it’s:learning sammen med faglig tilsatte.

Dag Husebø, Kjetil Dalseth og Roy Annar Norås (UiS IKT) håper de blir invitert av ulike enheter og oppfordrer vitenskapelig ansatte og faggrupper til å ta kontakt.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol