Varm velkomst for utlendinger på UiS


I dag lanserer UiS International Staff Support (ISS) – et nytt tilbud som vil gi utenlandske ph.d.-studenter og andre ansatte en varm velkomst i Stavanger.

– ISS-prosjektets mål er å styrke mottakstjenesten for utenlandsk arbeidskraft. Det inkluderer både fast ansatte, post doc’er og ph.d.-kandidater, sier Gry Sørås, ph.d.-koordinator i Utdanningsavdelingen.

For å bedre immigrasjons- og integrasjonsforløpet er det opprettet et omfattende velkomstprogram, samtidig som universitetets engelske nettsider har fått en egen fane kalt ”Working at UiS”, hvor målgruppen kan finne nyttig informasjon.

Økt internasjonalisering
Internasjonalisering av norsk forskning er en hovedprioritet i norsk forskningspolitikk, og internasjonalisering av forskning generer økt forskermobilitet.

I dag mottar UiS årlig ca 25 utenlandske forskere. Mye tyder på at dette tallet kommer til å øke kraftig i årene som kommer, og at stadig flere fagmiljøer vil bli mer internasjonale.

– Et velfungerende mottaksapparat er et administrativt bidrag til vellykket forskermobilitet. Det er i tråd med UiS’ strategi om å bli et fremragende internasjonalt forskningsuniversitet innenfor utvalgte områder, sier Sørås.

Mange tilbud
Velkomstprogrammet blir tilbudt alle utlendinger som har fått jobb ved UiS. Det inneholder følgende:

• Helpdesk
UiS ansatte kan både i forkant, underveis og i etterkant av flyttingen ringe eller sende e-post med spørsmål angående immigrasjon, flytting eller det å bo i Stavanger.

• Immigration Support
Nyansatte kan få hjelp med immigrasjonsmyndigheter og de forskjellige søknads- og registreringsprosessene som er nødvendige for arbeidsinnvandrere i Norge.

• Housing Support
Nyansatte kan få informasjon om boligsituasjonen i Stavanger og hjelp til å finne en midlertidig løsning. I tillegg får de også tilbud om hjelp til å sette inn annonse i Stavanger Aftenblad eller på nettstedet finn.no. De vil også få tilgang til medlemskap med ansiennitet i boligbyggelag.

• Introduction Seminar
Alle nyansatte ved UiS får tilbud om et introduksjonsseminar. Der blir det kort orientert om universitetets ledelse, historikk, organisasjon, strategi med mer. I tillegg får de nyansatte en omvisning og informasjon om ulike bibliotektjenester.

• Full Day Area Orientation
De nyansatte og deres ektefeller får tilbud om en områdeorientering som gir en kort innføring i blant annet norsk historie, geografi, politikk og kultur, samtidig som deltakerne får en beskrivelse av norsk helsetjeneste, boligmarked og transportsystem. Siste del av dagen får deltagerne en guidet tur i Stavanger.

• Language and Culture Course
De nyansatte kan velge mellom to forskjellige typer kurs, det webbaserte MigraNorsk kurset, eller UiS Pluss sitt Norwegian Course for Foreigners with Higher Education.

• INN Rogaland Networking Programme
Alle nyansatte og deres familier får tilgang til INN Rogalands sosiale og faglige nettverk. Nettverket består av expats fra forskjellige lokale firma, og aktivitetene spenner fra arbeidssøkerhjelp for ektefeller til sosiale og faglige arrangement samt utflukter i regionen.

Prøveprosjekt
Velkomstprogrammet er finansiert av UiS sentralt, og fakultetene står fritt til å benytte seg av tjenestene uten å betale vederlag.

Prosjektet, som startet for omkring et halvt år siden, er et samarbeid mellom Utdanningsavdelingen og Personalavdelingen, og både administrativt personal og vitenskapelig tilsatte fra de forskjellige fakultetene har deltatt i referansegruppe.

Prosjektet er et prøveprosjekt som vil vare i ett år, før nytteverdien vil bli evaluert og behovet for videreføring av prosjektet vil bli vurdert.

International Network Norway
ISS-prosjektet søker å samle den informasjonen og de tiltakene som med fordel kan fremstilles og tilbys sentralt. Prinsippet om at integrering av nyansatte i arbeidsmiljøet er fakultetets ansvar ligger til grunn, i tråd med den desentraliserte personalfunksjonen ved UiS.

Det vil si at ansvaret for løpende integrering og oppfølging av den enkelte ansatte fortsatt ligger på den nærmeste overordnede.

Velkomstprogrammet er utarbeidet i samarbeid med International Network Norway (INN) Rogaland. INN har mange års erfaring med å ivareta behovene til bedrifter og deres utenlandske ansatte når disse kommer til Stavanger regionen. Denne erfaringen har blitt brukt til å skreddersy det velkomstprogrammet som UiS nå tilbyr sin utenlandske arbeidskraft. Mange av komponentene i velkomstprogrammet er tilbud som INN Rogaland organiserer.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol