- Delta i medarbeiderundersøkelsen!


Frist for å svare på medarbeiderundersøkelsen er onsdag 23. mars. - Høy deltakelse er en viktig suksessfaktor for gode tiltak i etterkant, sier organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid i personalavdelingen ved UiS.

Undersøkelsen fokuserer på de ansattes trivsel og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. Viktige stikkord er utfordringer, kontroll over egen arbeidssituasjon og tilgangen på sosial støtte. Undersøkelsen skal gi et bilde av forventninger, de ansattes krav til kompetanse, opplevd stress og rolleforståelse.

Undersøkelsen gjennomføres for å søke kunnskap om faktorer ved UiS som bidrar til trivsel, helse og yteevne og for at UiS skal arbeide i tråd med kravene arbeidsmiljøloven stiller til universitetet som arbeidsgiver. Resultatene skal bidra til å forebygge, avdekke og å løse samarbeidsutfordringer og ikke minst til å videreutvikle de mange arbeidsmiljøene ved UiS som allerede fungerer godt.

Lederutvikling i høysetet
Bjaalid forteller at det i etterkant av undersøkelsen skal satses tungt på lederutvikling for å oppnå ønskede resultater ved institutter og enheter.

- Lederne vil få god oppfølging med tanke på å iverksette effektive tiltak som kan påvirke arbeidsmiljøet positivt. Basert på tidligere erfaringer har jeg stor tro på praktisk lederutvikling som virkemiddel, sier hun.

Når resultatene foreligger vil lederne bli innkalt til flere oppfølgingsmøter. Deretter presenteres resultatene i enhetene.

Viktige spørsmål
- Men for å skape trivsel og gripe fatt i utfordringer som hindrer et godt arbeidsmiljø trenger vi å vite hva som opptar folk. Undersøkelsen inneholder spørsmålene som gir de viktige svarene. Spørsmålene er individuelt formulerte, men tiltakene i etterkant må alltid være på et strukturelt nivå, understreker hun.

Bjaalid opplyser at UiS er en foregangsinstitusjon når det gjelder å kartlegge arbeidsmiljøet.

- Vi ligger i tet i sektoren innen dette arbeidet. Det vil gi resultater, mener hun.

Les mer på ansattsidene


Sist oppdatert av (17.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol