Søk om læringsmiljøfremmende tiltak


Utdanningsdirektøren har satt av inntil kr 300.000,- til finansiering av læringsmiljøfremmende tiltak for studenter i året 2011/2012.

Læringsmiljøutvalget (LMU) har vedtatt at midler tildeles prosjekter som har som målsetning å legge forholdene til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

Læringsmiljøutvalget fungerer som innstillende organ for fordeling av slike midler.

Mer konkret kan dette dreie seg om pedagogiske prosjekter som utvikling av studentaktive læringsformer, sosiale tiltak og tilretteleggingsarbeid for studenter med spesielle behov, fysiske forbedringer av undervisningslokaler, lesesaler etc, og andre relaterte tiltak.

Tildeling til ett enkelttiltak kan ikke overstige kr. 50.000,-

I tillegg har Universitetsdirektøren i henhold til styrevedtak US 125/10 punkt 10, satt av ytterligere midler til finansiering av læringsmiljøfremmende tiltak. Vedtaket er formulert slik:

”Styret ber universitetsdirektøren vurdere muligheten for å avsette strategiske midler til tiltak for alternative lærings- og vurderingsformer som skal heve kvaliteten.”

Universitetsdirektøren har på denne bakgrunn satt av inntil kr. 200.000,- som er øremerket prosjekter som har som målsetning å bidra til økt kvalitet i utdanningene. Midlene er tiltenkt finansiering av alternative læringsmetoder og prøve- og eksamensformer.

Utdanningsdirektøren og universitetsdirektøren mener utdeling av midler til læringsfremmende tiltak etter søknad vil kunne stimulere til økt innsats for videreutvikling av læringsmiljøet på universitetet.


Søknadsfrist settes til 15. april 2011

Utdanningsdirektøren ber om korte søknader via tjenestevei fra fakultetene, FRES og Universitetsbiblioteket, og vil forberede sak til LMU om tildeling av midler i utvalgets møte i mai 2011.

Mottakere av midler avgir en rapport innen 1. august 2012 som kort skisserer prosjektet, framdriften og hvordan midlene er blitt disponert.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (05.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no