Presentasjon av kandidatene for de midlertidige vitenskapelig ansatte


Følgende er nominert (i alfabetisk rekkefølge):
 


Ann Elisabeth L. Hansen


Utdanning: Master of Arts (International Relations), Master of Arts (American History), Master of Arts (Latin American History)

Arbeidserfaring: Ansatt som universitetslektor i spansk ved UiS siden februar 2009
Lektor i spansk og historie (flere vgs), Lærer i norsk som andrespråk,
undervisningserfaring fra UiB, UT Austin

Verv: Medlem i nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer

Styremedlem med ansvar for vestlandet i ANPE-Norge (spansklærerforeningen)

Medlem i ressursnettverk for språkundervisning, Fremmedspråksenteret

Valgprogram: Jobbe for verdige arbeidsforhold for midlertidige ansatte og synliggjøre midlertidiges innsats. Jeg vil jobbe for at 4 års regelen blir håndhevet. Jeg vil også holde et sterkt fokus på kvalitet i undervisningen og jobbe for at det strukturelt legges til rette for samarbeid på tvers av institutt og fakultet.
 


Ingunn Westvik Jolma


Jeg er stipendiat ved institutt for matematikk og naturvitenskap, hvor jeg jobber med et doktorgradsprosjekt som handler om hvordan døgnrytmer er regulert - via gener og proteiner - i en levende organisme.

Jeg har en mastergrad i offshoreteknologi – med spesialisering i bioteknologi, fra UiS. Opprinnelig utdannet jeg meg innen matfagbransjen, jeg har arbeidserfaring som blant annet baker og servitør. gjennom studietiden har jeg hatt ulike prosjekt/deltidsjobber, blant annet ved Roglandsforskning (nå IRIS) og Vitensenteret i Sandnes.
Jeg har tidligere vært studentrepresentant i instituttrådet på TN-fakultetet.

Valgprogram:
Jeg velger å stille som kandidat til styret ved UiS, fordi jeg mener jeg har noe å bidra med i form av erfaring både som student av nyere dato, og nå ansatt ved UiS. Jeg har vært med i prosessen hvor høgskole ble til universitet, og synes det er spennende å kunne stille til valg som styremedlem og være med å forme veien videre.
Jeg ønsker å være med å jobbe videre for at UiS skal være et attraktivt studiested, med god kvalitet på undervisning - både i teoretiske og praktiske fag. Sterke forskningsmiljøer, hvor ansatte trives, vil tiltrekke både dyktige studenter og forskere fra innland og utland. Skal UiS styrke sin posisjon som et nyskapende og innovativt universitet, mener jeg det er viktig å slippe unge krefter til, men samtidig bruke den erfaring og kompetanse som allerede finnes til å bygge ett solid fundament ansatte og studenter kan være stolte av.
 


Skule Strand

Personalia:
Skule Strand.
Født 02.03.59

Utdanning:
Sivilingeniør i petroleumsteknologi, 1993
Dr. ing. 2005

Arbeidserfaring:
Ansatt ved HSR/UiS i 1986 som avdelingsingeniør.
Stipendiat fra 2002-2005
Ansatt i midlertidige vitenskaplige stillinger siden avslutning av doktorgraden, Post.Doc. og førsteammanuensis

Verv:
Har vært styremedlem i NITOs sin bedriftsgruppe ved HSR/HiS fra 1991 – 2002
Leder i NITO sin bedriftsgruppe ved HSR/HiS fra 1993- 1997

Valgprogram:
Jeg har lang erfaring som ansatt ved UiS og tror jeg kjenner institusjonen godt.
Er med i en forskningsgruppe som arbeider med økt oljeutvinning, og som har høy internasjonal anerkjennelse. Våre prosjekter er i all hovedsak internasjonalt finansiert.

Jeg tror at jeg med min lange fartstid ved UiS og med kunnskap og forståelse om hva som kreves for å være i forskningsfronten på internasjonalt nivå vil ha mye å bidra med inn i UiS-styret.

Utvikling av gode studier med solid faglig innhold og høy studiekvalitet er også viktig.
Den eneste garantien for at dette kan oppnås er gjennom forskningsbasert undervisning.

I tillegg vil jeg gjennom min egen erfaring /opplevelse kunne være et godt talerør for de personene som blir sittende i midlertidige stillinger over lang tid ved UiS. I styret vil jeg kjempe for at UiS må innføre klare karriereplaner for midlertidige ansatte og med medfølgende arbeidsgiveransvar.


Hildegunn Støle

Hildegunn Støle, født 1967.
Gift, mor til tre, bosatt i Sandnes.
PhD-stipendiat i Literacy/Lesevitenskap ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap (IKS), UiS

Utdanning:
1992: Cand.mag. fra UiT bestående av: Drama mellomfag (Statens lærerhøgskole i forming, Oslo), Litteraturvitenskap, samt ex.phil. og forprøver (UiO), Film, fjernsyn og videoproduksjon (UiT, nå NTNU).
1990-tallet: Grunn- og mellomfag i både nordisk og engelsk, samt PPU, alt ved UiS.
2006: Master i Literacy ved UiS fra 2006.
2007- høst 2011: PhD-avhandling innen Literacy (engelsk Lesevitenskap) ved UiS.

Bakgrunn:
1995-2007: Lærer i norsk og engelsk i videregående skole (adjunkt, seinere lektor), allmenn- og yrkesfaglige studieretninger.
2006-07: Vitenskapelig assistent i delstilling på MEG-prosjektet ved IKS.
Stipendiatmedlem av UiS-programområdet North Sea Language History Group siden oppstart i 2009.

Verv:
2007-09: Representant for PhD-kandidatene i DUHUM (Doktorgradsutvalget ved Humanistisk fakultet).
2008-10: Vara-verneombud ved IKS.

Valgprogram:
Jeg vil jobbe for at midlertidig ansatte skal få rettferdige og gode ansettelsesforhold. Dessuten vil jeg markere at Humanistisk fakultet skal forbli en viktig del av Universitetet i Stavanger. Jeg mener at UiS burde satse mer på tverrfakultært samarbeid for å utvikle unike studietilbud, men til det trengs rettferdige strategier for poengfordeling og ressurstildeling. Jeg er usikker på hva innføringen av kvalifikasjonsrammeverket vil bety i praksis på UiS, og håper vi får representanter i Styret som er opptatt av dette, utover at det muligens følger prestisje med å være i nasjonal tet med implementeringen.
Vi har vært gjennom en periode da midlertidig ansatte har mistet jobbene sine og fast ansatte har blitt omplassert til andre oppgaver enn dem de primært ønsket å jobbe med. I lys av Bofu-prosessen synes jeg derfor at det er viktig å vurdere lederlønninger, -avtaler og administrasjonsutgifter. Til slutt, og selvsagt, må UiS få en større del av nasjonalt budsjett.
PS. Jeg må ta forbehold om at jeg har forstått reglementet rett angående midlertidig ansatte i styreverv: vi sitter for et år om gangen, og blir erstattet av vara. Min midlertidige kontrakt på UiS går ut denne høsten, men jeg vil fortsatt være tilknyttet UiS til evt. disputas er overstått.

 


Sist oppdatert av (17.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol