Presentasjon av kandidatene for de teknisk-administrativt ansatte


Følgende er nominert (i alfabetisk rekkefølge):
 Elisabeth Stornes FiskåJeg er ansatt som rådgiver ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet innenfor forskerutdanning/FoU administrasjon. Tidligere har jeg vært ansatt i personalstilling ved samme fakultet.

Jeg har mer enn 25 års erfaring fra yrkeslivet, i all hovedsak innenfor personal, organisasjon og ledelse. Jeg har tidligere jobbet flere år som kontorsjef i Alfred Paulsen A/S med ansvar for personalfunksjonen i selskapet, og som personalkonsulent i Saga Petroleum ASA med rekruttering og personalrådgivning.

Min utdanning er Bachelor i samfunnsfag med personalledelse og Master i endringsledelse. I tillegg har jeg utdanning innen coaching. Jeg har styreerfaring fra Junior Chamber og Alfred Paulsen Eiendom AS, som styreleder og styremedlem.
Jeg stiller som kandidat til Styret ved UiS fordi jeg mener at jeg har en god og relevant bakgrunn og kompetanse for denne oppgaven. Jeg mener også at jeg har personlige egenskaper som er viktige for å kunne fungere som styrerepresentant for de ansatte. Spesielt vil jeg trekke frem et sterkt engasjement for forbedring, jeg er ansvarsbevisst og uredd, har evne til å tenke helhet og til å finne praktiske løsninger. Jeg har god innsikt i UiS organisasjonen.

Jeg vil arbeide for at relasjonene mellom den teknisk/administrativ stab ved UiS og de vitenskapelige faglige ansatte styrkes. Jeg ser et potensial for forbedringer på dette området. Mitt utgangspunkt er at teknisk/administrativ stab lykkes når det vitenskapelige miljøet lykkes. Det er hos dem verdiene skapes og produksjonen måles. Som teknisk/administrativ stab er vi en viktig ressurs til økt verdiskaping og produksjon gjennom tilrettelegging innenfor våre rammer. Dette setter krav til lagspill. Jeg vil bidra til godt lagspill der vi utfyller hverandre i roller og ferdigheter.

Vår organisasjon bidrar til kunnskapsutvikling på høyt nivå. Da må vi som ansatte gis rom til utvikling for å kunne møte morgendagen som en ressurs.

Får jeg muligheten til å representere teknisk/administrativt ansatte i styret, vil jeg utføre rollen på en profesjonell måte til beste for ansatte og UiS.
 


Anne Helliesen


Utdanning
• Cand.polit – hovedfag i statsvitenskap (UiO, 1994)

Yrkeserfaring
• Nåværende stilling:
Kontorsjef SV-fakultetet og Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS)
• Tidligere yrkeserfaring:
- Institutt for anvendt sosialforskning (INAS), forskingsassistent, 1994-1996
- Rogaland fylkeskommune, Opplæringsavdelingen/Helseavdelingen: førstekonsulent, 1997-2000
- 2000-d.d HiS/UiS,
- Avdeling ØKS, førstekonsulent
- SV, fakultetsadm, Institutt for helsefag, førstekonsulent
- Enhet for studentservice, leder
- SV-fakultetet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag: kontorsjef
• Verv
- Medl i Instituttråd IH (2007->)
- Vararepr i Fakultetsråd SV (2008->)
- Adm medlem i Kvalitetsutvalget SV (2008->)
- Styremedl i Kunstforeningen UiS (2010->)
Andre verv
- Medlem i interrimstyret i Stavanger historiske forening (1988-1990)
- Styremedlem Muldvarpen barnehage (1998-2000)
- Nestleder FAU-Kannik (2011->)

Valgprogram
Jeg ønsker å bidra til
•  et godt arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter, gjennom
- gode og forutsigbare rammer
- å sikre sammenheng mellom overordnede mål/tiltak vs tilgjengelige ressurser for oppfølging, og vurdere gjennomførbarhet og konsekvenser av beslutninger for ansatte og studenter
•  å øke fokus på forvaltingsdelen av virksomheten, og sikre god kvalitet på saksbehandlingen i alle ledd, gjennom
- gode informasjonskanaler for styrende dokumenter og vedtak
- sikre gode saksbehandlingsverktøy, rådgiving, felles rutinebeskrivelser for saksbehandling mm
•  å utvikle samarbeidet mellom faglig aktivitet og administrasjon, og mellom fakultet/institutt og stabsfunksjoner, for å sikre gode beslutningsprosesser
•  å forbedre systemene for registrering og publisering av studieinformasjon
•  å følge opp vedtak om desentralisering av beslutninger, og samtidig vurdere sentralisering/omorganisering av felles støttefunksjoner der dette er hensiktsmessig
 


Hildegard Nortvedt

Jobberfaring:
Nettredaktør ved Universitetet i Stavanger (aug. 2010 -)
Markeds- og kommunikasjonsrådgiver ved UiS (jan. 2007-aug. 2010)
Prosjektkoordinator UiS-portalen - bygging av www.uis.no på ny plattform (jan. 2006-des. 2006)
Kommunikasjonskonsulent ved UiS (okt. 2004-des. 2005)
Prosjektkoordinator, Studentbyen Stavanger (jan. 2004-mai 2004)
Script på spillefilmen Monstertorsdag av Arild Østin Ommundsen (høsten 2003)
Konsulent på Text & Data AS/DataVest AS (mars 1999- juni 2003)

Utdanning:
Fjernsynsproduksjon ved Høgskolen i Stavanger (1997-1998)
Kultur- og mediefag ved Høgskolen i Stavanger (1995-1997)
Sosialantropologi grunnfag ved Universitetet i Tromsø (1993-1994)

Verv og engasjement:
Nettredaktør for The Tall Ships Races som arrangeres sommeren 2011
Sitter i valgkomiteen for Kommunikasjonsforeningen i Rogaland

Valgprogram:
Jeg er opptatt av at studentene ved UiS skal være fornøyd med valg av utdanningssted og ønsker et større fokus på økt studenttilfredshet og målrettede tiltak for å oppnå dette. Jeg tror at nøkkelen til økt søking til UiS og et godt omdømme, ligger i studenten som føler seg ivaretatt og at forholdene er tilrettelagt både for en god studiehverdag og et aktivt studentliv.

For å oppnå dette må selvsagt gode og relevante utdanninger av høy kvalitet ligge i bunn.
Men faktorer som blant annet et godt fysisk og sosialt arbeidsmiljø, gode IT-verktøy, et effektivt kollektivtilbud, gode informasjons- og kommunikasjonskanaler og god service i alle ledd og på alle nivå, er også viktige når studentene skal vurdere UiS som helhet.

I dette arbeidet mener jeg at de teknisk-administrativt ansatte, i godt samspill med fagansatte, har en sentral rolle. For det første møter vår gruppe ofte studentene i deres studiehverdag, og da er det avgjørende at vi har de nødvendige verktøy og kunnskapen for å yte studentene den hjelp og service som de har krav på.
For det andre er det de teknisk-administrativt ansatte som skal være med å legge til rette for at vitenskapelig ansatte kan gjøre sin jobb med hensyn til å gi studentene våre en god utdanning.

Høy kompetanse, gode arbeidsprosesser på tvers av ulike enheter og effektive verktøy i den teknisk-administrative staben, bidrar positivt til at kjerneoppgavene til et universitet – utdanning, forskning og formidling, kan gjennomføres på en solid og nyskapende måte.
I dette ligger også gode IT-verktøy og -løsninger som legger til rette for forskningsarbeid og god arbeids- og informasjonsflyt for studenter og ansatte, og som jeg mener bør prioriteres.

Etter mer enn seks år ved Universitetet i Stavanger, i både strategi- og kommunikasjonsavdelingen og IT-avdelingen, kjenner jeg organisasjonen og aktiviteten som pågår godt. Jeg har vært involvert i flere store prosjekter og samarbeidet med både ansatte og studenter fra hele UiS.
Jeg mener at jeg kan bidra positivt i Styret; jeg er løsningsorientert og pragmatisk, samtidig som jeg er i stand til å se universitetet og dets oppgaver i et vidt perspektiv.


Rolf Ljøner Ringdahl


- Født og oppvokst i Halden. Eksamen artium fra reallinjen, eksamen fra Handelsgymnas, og utdannet siviløkonom fra Universitetet i Mannheim, Tyskland.

- Lang erfaring fra Næringslivet, hvorav 20 år innen oljebransjen, 5 år fra byggebransjen, og etter hvert 10 år ved UiS. Har gjennom årene hatt flere styre verv både i lokale firmaer og i et internasjonalt oljerelatert selskap.
- Særlig kompetanse innen økonomi og styring, administrasjon og budsjett. Kan tilføre styret kvaliteter.
- Har erfaring fra økonomiavdelingen, innkjøp, har vært økonomiansvarlig på avd for Helse og sosial, og nå de siste7 år i FReS.
- Bred innsikt i UiS virksomhet, som ansatt i en støtteenhet med hele UiS som arbeidsfelt. Har tidligere jobbet i avdeling, og sett de utfordringer det er å få faglig aktivitet til å gå med avgrensede midler, og det trykk administrasjonen står under. Og nå som aktiv i fagorganisasjonen blir innsikten i virksomheten ytterligere styrket. De siste åren har jeg vært leder for den nest største fagorganisasjonen ved UiS.
- Støtter den retning institusjonen har tatt, rent strategisk med aktiv utvikling av forskningsmiljøer og større grad av høyere utdanninger. Er samtidig opptatt av at infrastruktur må utvikles i takt med faglig virksomhet. Vil særlig arbeide for at alle nivå skal ha tilfredsstillende administrativ støtte. I klartekst vil det si at både studenter og ansatte må få gode arbeidsvilkår.
- Ser utfordringene fremover med svakere økonomi enn andre universitet, og vil være med på, og støtte, initiativ og tiltak som kan bedre økonomien og skape gode arbeidsforhold.
- Vil arbeide for bedre formalisering av styring og ledelse, med tilhørende administrativt støtteapparat. I de siste 4 årene har man kommet langt på vei for å bedre rapporteringsverktøy ved UiS, men det er viktig å jobbe videre på den veien slik at BoFu – prosessen går hånd i hånd med økonomirapporteringen.
- I styret stå på for de administrativt ansatte, for at deres arbeidsmiljø og deres arbeidsvilkår ikke skal stå tilbake for de faglige, og har som mål å bygge ned de skiller som tradisjonelt har vært mellom disse gruppene. Oppgavene er forskjellige, men ansvaret er like stort, og institusjonens drift er avhengig av begge gruppene. Derfor bør de også vurderes likt.
- Ønsker å bidra til at styret fra høsten av blir et godt styre med overordnet innsikt, som samtidig tar hensyn til og har kunnskap om, virksomheten de er satt til å lede oppover og framover.
- Til sist vil jeg bare si at det å sitte i styre eller noen av de utvalg etc som er underlagt styret er ikke bare enkelt. Jeg mener at jeg i de siste ukene har vist at jeg både kan ”stå han av” og holde på den taushetsplikten man er pålagt. Videre hvis det er nødvendig har jeg evnen til å beholde roen og å formidle saklig informasjon.
- Dette trenger UiS.


Joan S. Rongen

Kort sagt, representerer jeg:
• Mangfold i bakgrunn, utdanning, arbeidserfaring (internasjonalt, nasjonalt, regionalt) samt erfaring fra UiS,
• Solide forberedelser og analysearbeid,
• Evne til å komme med kreative løsninger og strategisk/ økonomisk innsikt, og å ta ordet og forhandle fram løsninger,
• Strategisk, prioritert videreutvikling av UiS, basert på rettferdige fordelingsprinsipper, og en god personalpolitikk, evt i samarbeid med andre institusjoner og
• Heving av innflytelse, videreutvikling og karrieremuligheter for de tekniske/ administrativt ansatte (inkludert kolleger som jobber på Arkeologisk).
Jeg vil være en lyttende, tenkende, samarbeidende styremedlem for dere og for UiS.

Utdanning:
• MBA og siviløkonom (New York University),
• Sosiologi grunnfag og engelsk mellomfag (Universitetet i Oslo),
• Master i kunsthistorie (Graduate Faculties, Columbia University),
• Bachelorgrad (Barnard College for Women ved Columbia University i New York).

Interesser inkluderer kunst, musikk, litteratur, endringsledelse og forretningsetikk.

Står for mangfold i organisasjonen og i dens styrende organer.

Yrkeserfaring inkluderer:
• På UiS: Seniorrådgiver i SV-Admin.
• Jobber med analyser, økonomi, kontrakter, budsjetter, presentasjoner, regnskap og rapportering.
• Arbeider med basisbudsjett, prosjekter og innenfor andre økonomiområder.
• Har erfaring fra det største fakultetet med et bredt spekter av studier og aktiviteter å balansere og finansiere, og
• Har samarbeidet med naturlige partnere også utenom, slik som AØV.

• I oljeselskapet Conoco:

• Kommunikasjonsleder,
• Leder for biblioteket og dokumentasjonsgruppene,
• Senior kommersiell koordinator for oljetransport/ Heidrun-feltet i operatørens feltutviklingsfase, og
• Økonomirådgiver for partnerlisenser.

• I Oljedirektoratet:
Spesialrådgiver mest med
• analyse og kvantifisering av sikkerhetsspørsmål,
• nytt regelverk og knutepunktsproblematikken, samt
• ressursforvaltningsoppgaver.

• I finansselskapet Merrill Lynch ved Londonkontoret:
• Leder for risikoanalyser, økonomi-/analyseoppgaver
• Knyttet til opprettelser av nye prosjekter/ kontorer, sammenslåing og outsourcing.

• I Statoil og Mobil/Statfjord:
• Gruppeleder i økonomi i Statfjorddivisjonen,
• Seniorøkonom i partneropererte lisenser,
• Økonom i planleggingsavdelingen i Statoil, og
• Informasjon og kommunikasjonsmedarbeider i Statoil.

Verv har inkludert:
• Representant for de teknisk/administrativt ansatte i SVs fakultetsråd i mer enn tre år,
• Styreleder i UiS’ bedriftskunstforening i to år,
• Styremedlem i NOPEF, kvinnenettverksgrupper, Rogaland Bedriftskunstforeningsråd (RBR), Orion Foundation, Norsk Oljeregnskapsforening, og
• Medlem i NTL. Var medlem i NPF i en årrekke.

Valgprogram:
• Bidra godt forberedt i styrediskusjoner,
• med evne til å evaluere og
• med innsikt i kostnytte analyser og budsjett- og regnskapssaker,
• samt evt presentere alternative økonomiske og strategiske løsninger, der hvor det kan være fornuftig og til fordel for gruppen jeg representerer og UiS generelt,
• uten å være redd for å stå fram og å ta ordet.

Jeg har relevant erfaring fra tverrfaglig lagarbeid, strategisk satsing, økonomi, kommunikasjon, forhandlinger og lederstillinger fra flere sektorer (både regionalt, nasjonalt og internasjonalt), og det er viktig når en skal jobbe kreativt og vurdere løsninger fra forskjellige ståsteder.

• Jobbe med å videreutvikle UiS,
• alene eller i allianser med andre institusjoner,
• forhåpentligvis i vekst,
• slik at de ansatte jobber på en trygg arbeidsplass med framtidsmuligheter.

• UiS er i en viktig fase som ungt universitet med store ambisjoner og begrensede midler.

• Jeg har lang erfaring fra flere sektorer med å bidra konstruktivt under strategiske prosesser, både i vekstperioder og i nedgangstider...
• … noe som jeg har erfaring med i min nåværende stilling.
• Jeg vil bidra til å jobbe med en strategisk kurs, med visjoner og realistiske prioriteringer, samt forståelse for begrensninger og fallgruver.

• Delta aktivt på vegne av de teknisk/administrativt ansatte for

• bl a å sikre en sunn UiS strategi og utvikling
• som – i tillegg til program og faglige utviklinger – inkluderer
o et forsvarlig antall stillinger for støttefunksjonene,
o et inkluderende program for utvikling for teknisk/ administrativt personell, og
o mer medbestemmelsesrett ved at vi får den høyeste stemmeandelen som er mulig (25%) ved rektorvalget.

Stå for at UiS
• har en god rekrutteringsstrategi,
• kan takle generasjonsskifter eller bemanningsutfordringer,
• fører en verdig seniorpolitikk, og
• påser at det blir tilstrekkelig ressurser for teknisk/ administrativ oppfølging der hvor det blir vekst.

UiS er en kompetansebedrift med mange faglige ansatte men også når det gjelder støttefunksjonene. Derfor må UiS se nærmere på:
• mer kompetanseoppbygging for de teknisk/administrativt ansatte,
• muligheter til frivillige rotasjonsordninger, og
• karrieremuligheter bygget inn i systemet.

Jobbe for rettferdige fordelingsprinsipper som
• baner veien for prioritert og kontrollert vekst i studie- og forskningsprogramutvikling, og
• samtidig sikre at det blir avsatt tilstrekkelig ressurser til administrativ oppfølging og nødvendig støtteenheter slik som IT og biblioteket.

Være en lyttende og inkluderende representant for de teknisk/ administrativt ansatte på alle UiS’ arbeidsplasser og

• gjerne med formøter og idédugnader om viktige temaer/ saker, slik som evt omorganiseringssaker…
• slik som har vært praktisert mens jeg i over tre år har vært aktivt medlem at SVs Fakultetsråd.

Ønsker et tett samarbeid med andre UiS styremedlemmer, ikke minst de andre interne medlemmene.
 


Fredrik Skår

Sivilstatus: Gift med Marianne, pappa til 2 jenter på 6 og 10 år

Utdanning: Cand.philol. (nordisk, litteraturvitenskap, engelsk hovedfag) og PPU

Arbeidserfaring: Studiekonsulent og kontorsjef NTNU (2 år)
Førstekonsulent og rådgiver studieavdelingen/Utdanningsavdelingen, UiS (8 år)
Kvalitetsrådgiver SV-fakultetet (7 måneder)
Kontorsjef fag- og studiesaker HUM (2 år)
Kvalitetsrådgiver HUM (siden juni 2010)

Verv: Medlem av Høgskolerådet ved HiS i perioden 2000-2004
Styremedlem i Forskerforbundet på UiS i to perioder, den siste perioden som nestleder
Medlem av tilsettingsråd ved HiS/UiS i fire år
Medlem av landsstyret for Forskerforbundets forening for administrativt personale
Første varamedlem til UiS-styret fra 2007-2009, fra april 2009 fast medlem

Jeg har vært ansatt på HiS/UiS siden 1999, og har det meste av denne tiden vært saksforbereder for styret og andre sentrale utvalg. Jeg har vært bidragsyter i sekretariatet for følgende organer på HiS/UiS: Styret, Høgskolerådet, Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget, Klagenemnda, Kvalitetsutvalg og Fakultetsråd på henholdsvis SV og HUM. Jeg har sittet i en rekke arbeidsgrupper, og har deltatt i lokale lønnsforhandlinger. Fra 2008 har jeg jobbet på fakultetsnivå, og har her fått innsikt fra en del av organisasjonen som er nærmere primærvirksomheten. Jeg kjenner organisasjonen godt, fra flere perspektiver.

Det har vært spennende og utfordrende å være en del av styrekollegiet. I et styre er det mange hensyn som skal balanseres, og det er nødvendig å velge sine slag og være i stand til å inngå kompromisser når det er nødvendig. Jeg har deltatt aktivt i styrets forhandlinger, særlig i saker som angår den teknisk-administrative gruppen. Mitt mål har hele tiden vært å bidra til universitetets beste, for alle involverte. Jeg har hatt et konstruktivt samarbeid med mine styrekolleger – både ledelse, eksterne, vitenskapelig ansatte og studenter.

Jeg stiller meg bak UiS 2020-strategien, og er særlig fornøyd med den tverrgående satsingen på Undervisning, utdanning og læringsmiljø som ble vedtatt i 2010. Dette er helt avgjørende for å befeste og utvikle UiS´ posisjon som universitet.

Jeg ønsker å bruke min kompetanse og erfaring til å styrke de ansattes medvirkning og innflytelse i beslutningene som fattes ved og for UiS. Jeg vet hva et styreverv fører med seg av forpliktelser, og forbereder meg alltid grundig, bl.a. gjennom formøter med andre styremedlemmer. Jeg har også arrangert møter for hele den teknisk-administrative gruppen, f.eks. i forbindelse med debatten om ny styringsordning. Jeg er klar for å legge ned tiden og innsatsen som kreves for å gjøre en god jobb.

Teknisk-administrativt personale har som sine oppgaver å støtte opp under universitetets primæroppgaver. Administrasjonen er likevel en ressurs med en egenverdi. Den består av ansatte med et stadig stigende utdanningsnivå, og vår gruppe gjør en helt nødvendig jobb for å få UiS til å bli et bedre universitet. Dette gjelder i høyeste grad også det tekniske personalet. Jeg mener at videre utvikling av universitetet må skje i tett samarbeid mellom ledelse, vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt personale.

Hva har jeg gjort i min periode i styret?
- Foreslått forenkling av kvalitetssikringssystemet. Vedtatt i oktober 2009
- Hatt kontinuerlig fokus på utvikling av studieporteføljen innenfor eksisterende økonomiske rammer
- Bidratt aktivt i arbeidet med BOFU, bl.a. slåss for labpersonalet på TekNat
- Arbeidet for økte rammer for internasjonaliseringsarbeidet på UiS
- Vært med på behandling av en rekke vanskelige personalsaker


Saker jeg vil jobbe for hvis jeg får deres tillit i 4 nye år:
1. Kompetanseøkning for teknisk-administrativt ansatte
2. Bedre fordeling av de administrative ressursene på universitetet
3. Bedre mulighet for reell innflytelse for teknisk-administrativt ansatte i
beslutningsprosessene på alle nivåer, og initiativ til at UiS kan bli en foregangsinstitusjon ved å utnytte lovens rammer for vekting av teknisk-administrative maksimalt
4. En helhjertet satsing fra styret på det tverrgående satsingsområdet utdanning,
undervisning og læringsmiljø med tilstrekkelig ressurser til å styrke
gjennomstrømming og kvalitet i tilbudet for hele universitetet
5. En god strategi for utvikling av studieporteføljen på UiS gjennom fornuftig prioritering
6. Internasjonalisering som et naturlig, integrert perspektiv på universitetets virksomhet
7. Utvidelse av UiS’ arealer for studenter og ansatte. Det er bedre å bygge nytt enn å leie lokaler som ikke alltid er like hensiktsmessige
8. Tiltak for å bedre læringsmiljøet og få gode møteplasser mellom studenter og ansatte

Ta kontakt hvis dere lurer på noe!

Godt valg!

Vennlig hilsen Fredrik
 


Martin Tjelta

Alder:
39
Utdanning:
Siviløkonom (1997) og samfunnsøkonom (2003), begge ved NHH. Mellomfag sosialantropologi (1997), UiB.
Yrkeserfaring: Førstekonsulent (opptaksleder og studieveileder) og rådgiver, studieadministrasjonen NHH 1997-2003. Kontorsjef, institutt for samfunnsøkonomi, NHH (2004-2005), Studiesjef, NHH 2005-2006

Rådgiver (analytiker) og seniorrådgiver (fagleder og nestleder), Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, UiS 2006-dd.
Verv: (i) Medlem av nasjonal referansegruppe for mål- og resultatstyring i UH-sektoren (Kunnskapsdepartementet, 2010-2011), (ii) Medlem av nasjonal analysegruppe for vurdering av karaktersetting i høyere utdanning (Universitets- og høgskolerådet, 2005-2011), (iii) Medlem av nasjonal arbeidsgruppe for felles saksbehandling ved opptak til høyere utdanning (Samordna opptak, 1999-2000), (iv) Styremedlem Forskerforbundets lokallag ved UiS (2008-2009).

Hvorfor vil jeg sitte i styret ved UiS?
God demokratisk styring av Universitetet i Stavanger forutsetter gode, robuste og helhetlige styringssystemer og beslutningsprosesser. Prinsipper som åpenhet (også i fagstrategiske diskusjoner), forutsigbarhet og langsiktighet er nødvendige å etterleve for å få til en ønsket målrettet faglig, administrativ og organisatorisk utvikling av universitetet. Jeg vil jobbe for å sikre gode styringssystemer og gode beslutningsprosesser, og da må det administrative støtteapparatet, både sentralt ved UiS og ved fagenhetene sikres tilstrekkelige ressurser, kapasitet og kompetanse. I tillegg må kjørereglene for styringsordning og ansattdemokrati avklares for å skape effektive og forutsigbare interne prosesser.
Jeg vil som styremedlem og representant for de teknisk- administrativt tilsatte jobbe for at fagstrategiske valg og prioriteringer gjøres innenfor de økonomiske rammene, innenfor rammen av vedtatt strategi, samt at prosessene forut for beslutninger følger de etablerte beslutningssystemene. Beslutninger skal være forankret i nødvendige organer, forslag til vedtak skal være kvalitetssikret, om nødvendig med eksterne vurderinger, og beslutningsgrunnlaget i saker av stor økonomisk og strategisk betydning skal inneholde uavhengige risiko- og konsekvensvurderinger. Det er nødvendig med større institusjonell samordning allerede i starten av en beslutningsprosess.
Ved å følge spillereglene og ved å sikre nok tid og ressurser, ikke minst administrativt, i beslutningsprosessene, kan UiS endres til det bedre. Jeg tror ikke på desibeldemokrati. Jeg tror heller ikke på at tilfeldigheter vil gi oss den ønskede retningen.

 

Universitetets hovedutfordringer i kommende periode.

1) UiS må jobbe fram tydeligere faglige prioriteringer. Jeg vil gå inn for at det iverksettes en tverrinstitusjonell prosess med å klargjøre hvilken portefølje av studier og forskningssatsninger som skal prioriteres i inneværende strategiperiode, og hvordan disse skal dimensjoneres. Som et lite og utsatt universitet må vi makte å rendyrke en tydelig faglig profil. Universitetet må ikke bare svare på hvor store vi skal være, men også hva vi skal være og hvor gode vi skal være.

2) UiS vil, i likhet med sektoren for øvrig, stå overfor kontinuerlig omstilling de neste 4 årene (i første omgang). Vi trenger tid, gode åpne prosesser og et handlekraftig styre for å få dette til. Jeg vil som styremedlem ta initiativ til og støtte tiltak som bedrer samhandlingen i organisasjonen, både på tvers av enheter på samme ”nivå”, mellom de ulike nivåene i organisasjonen og mellom de vitenskapelige og teknisk- administrativt tilsatte. Vi må skape god lagånd for å kunne fatte vanskelige beslutninger.

3) Rekrutterings-, lønns- og personalpolitikk skal bygge opp under de fagstrategiske prioriteringene og de administrative og organisatoriske utfordringene UiS skal løse.

Dette vil jeg jobbe for i neste styreperiode:
Utdanning:
- Jeg vil jobbe for å sikre gode arbeidsvilkår for de store profesjonsutdanningene på grunnivå (lærer- (inkl førskole), sykepleie, ingeniør og økonomisk- administrativ grunnutdanning). Dette er de økonomiske bærebjelkene fakultetene ved UiS, og utvikling av ny aktivitet må ikke gå på bekostning av de store grunnutdanningene.

- Jeg mener utdanningstilbudet i størst mulig grad skal bygge opp om den etablerte gradsstrukturen.

- Jeg mener det er viktigere å sikre kvalitet og robusthet i det eksisterende studietilbudet enn å øke opptaksrammer og å utvide studietilbudet. Vi skal ikke overoppfylle sentrale politiske ønsker om generell utvidelse av utdanningskapasiteten i Norge.

- Antallet og omfanget på forskerutdanningen må tilpasses den eksisterende faglige kapasiteten og kompetansen ved UiS (veiledning).

Forskning:
- Jeg mener det bør foretas en konsolidering ift forskningssatsningene ved UiS i neste styreperiode. Antallet programområder for forskning og antallet forskningssentre er stort i forhold til de knappe ressursene institusjonen kan allokere til forskning.

- Jeg vil gå inn for å kartlegge utnyttelsen av eksisterende forskningsressurser. UiS bør se på mulighetene for å frigjøre ressurser til ytterligere styrking og spissing av de prioriterte forskningssatsningene.

- Jeg vil gå inn for å styrke forskningsincentivene på individnivå, ved å innføre personlige annuum (driftsmidler) som gis i forhold til oppnådde forskningsresultater (publiseringer og prosjektmidler som gir økonomisk uttelling i finansieringssystemet). Jeg er videre tilhenger av en økonomisk bonusordning til forskergrupper/fagmiljø som produserer forskning av særlig høy internasjonal betydning (impact).

Organisasjon og støtteapparat:
- Det administrative støtteapparatet er under sterkt press flere steder og må styrkes i takt med utviklingen på de faglige aktivitetene. Herunder bør:
o det administrative støtteapparatet rundt ph.d-utdanningene styrkes, særlig på fakultetene.
o det administrative støtteapparatet rundt forskning og eksternt finansiert virksomhet (prosjektvirksomheten) sikres/styrkes. Det er særlig behov for et kontraktsstøttekontor.

- Jeg vil jobbe for at Etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiS i størst mulig grad kanaliseres gjennom UiS Pluss.

- For å heve den administrative kompetansen og for å oppnå bedre samhandling gjennom hele organisasjonen bør det legges til rette for, og i noen grad pålegges, jobbrullering og hospitering på tvers av enheter og nivåer for ansatte i enkelte administrative funksjoner.

- Organiseringen på noen viktige administrative funksjoner bør gjennomgås med mål om å bedre effekt og kvalitet og redusere grad av byråkrati.
Økonomi
- Jeg vil jobbe for at hovedprinsipper og mål gitt i den pågående omstillingsprosessen (BOFU) videreføres til å inngå i økonomistyringen og det løpende utviklingsarbeidet ved institusjonen.

- UiS bør i kommende fireårsperiode ha særlig fokus på at strategiske satsninger og tiltak skal medvirke til å bedre inntektene.

- Det samlede aktivitetsnivået ved institusjonen må ikke overskride den kapasiteten vi har i eksisterende bygg- og infrastruktur. Utbygging av infrastruktur må fullfinansieres av bevilgende myndigheter.


Sist oppdatert av (17.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol